Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı

Acil servise başvuran kanamalı gebelerde durumluk kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler

The level of state anxiety and its influencing factors in pregnant women who applied emergency service because of hemorrhage

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520588 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ACİL SERVİSE BAŞVURAN KANAMALI GEBELERDE DURUMLUK KAYGI DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Amaç: Bu araştırma, acil servise başvuran kanamalı gebelerde durumluk kaygı düzeyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine başvuran ve ankete katılmayı kabul eden 255 kanamalı gebe ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Durumluk-Kaygı Envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, parametrik olmayan analiz yöntemleri kullanılmıştır. Buna göre iki grubun ortalama değerleri karşılaştırılırken Mann-Whitney U-testi, üç veya daha fazla grubun ortalama puanları karşılaştırılırken Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda acil servise başvuran gebelerin durumluk kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin sırasıyla; trimester, kendi sağlığının olumsuz etkileneceği düşüncesi, acil servis ortamındaki makinaların neden olduğu gürültü, yabancı ortam, koğuş sistemi, yatağın/sedyenin rahatlığı, kalabalık, diğer hastaların durumunu görmek ve acil serviste dış ortam ile iletişimin sınırlı olması olduğu saptandı. Geçmişte gebelik kaybı yaşama, kanamanın nedeni, başlama şekli, başlama zamanı, kanama ilk başladığı anda ne yapıldığı, ulaşım, ilk başvurulan yer, tıbbi yardıma kimin karar verdiği, kanama başladığında hissettikleri, bebeğin sağlıksız doğmasından ve kaybetmekten korkma, acil serviste ilgilenilme süresi, telefonların ve personelin gürültüsü, koku, sıcaklık, aydınlatma, havalandırma, yabancı aletler, yatak sayısı, her an başkaları tarafından görülebilir olmak, televizyon ve radyo olmaması, başka hastalara yapılan tıbbi işlemlere tanık olmak ve ziyaretçi gmluirişinin olmaması parametrelerinin ise, kanamalı gebelerin durumluk kaygı düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları saptanmıştır. Sonuç: Kanamanın gebelerde durumluk kaygı düzeyine bir etkisi yokken, acil servis ortamının gebelerin kaygı düzeyini etkilediği saptanmıştır. Acil servislerin gebelerin psikososyal sağlığını geliştirecek şekilde düzenlenmesi önerilebilir. Anahtar Kelimeler: acil, gebelik, kanama, kaygı

Summary:

THE LEVEL OF STATE ANXIETY AND ITS INFLUENCING FACTORS IN PREGNANT WOMEN WHO APPLIED EMERGENCY SERVICE BECAUSE OF HEMORRHAGE Objective: This study was conducted to determine the state anxiety level and the influencing factors in the hemorrhagic pregnancies applied to the Emergency Service. Method: This descriptive and cross-sectional study was carried out with 255 pregnant women with hemorrhage who applied to the Emergency Department of Antalya Training and Research Hospital, Antalya, and accepted to participate in the questionnaire. Data were obtained using the Personal Information Form and State-Anxiety Inventory. In the analysis of the data, nonparametric analysis methods were used. Mann-Whitney U-test was used to compare the mean values of the two groups and Kruskal Wallis H-test was used to compare the mean scores of three or more groups. Results: As a result of the study, it was determined that the factors affecting the state anxiety levels of the emergency patients were; the noise caused by the machines in the emergency service environment, the foreign environment, the ward system, the comfort of the bed/chair, the crowd, the situation of the other patients and the difficulty of communication between the emergency service personels and the environment. It has been determined that the loss of pregnancy in the past, the cause of bleeding, the way it started, the time of onset, what is done first, transportation, first contacted place, who decides medical aid, feeling during bleeding, fear of loss of baby or loss of his/her health, the care given in emergency room, noise of telephones and staff, smell, temperature, lighting, ventilation, foreign tools, number of beds, being visible to others at any time, no television/ radio, witnessing other medical procedures performed and no visitor entry, were not statistically significant. Conclusion: It was determined that the emergency environment affected the anxiety level of the pregnant women while the bleeding had no effect on the state anxiety level in the wards. It may be suggested that the emergency services should be arranged to improve the psychosocial health of the pregnant women. Key words: emergency, pregnancy, hemorrhage, anxiety