Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran malignite hastalarının karakteristik özellikleri

Characteristics of malignity patients WHO applied to the emergency departments

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 445307 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Çalışmamızda acil servis başvurularının önemli bir bölümünü oluşturan malignite hastalarının klinik karakteristik özelliklerini tanımlayarak; acil servislerde bu hasta grubuna yönelik bakım kalitesini ve hedefe yönelik hızlı tedavi bilincini artırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisine 06.11.2014-06.05.2015 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üstü kanser hastaları prospektif olarak incelenmiştir. Çalışmamızda hastaların demografik özellikleri, vital bulguları, maligniteleri ile ilgili özellikler, yapılan tetkikler ve tetkik sonuçlarındaki anormal bulguları, yapılan tedavileri, acil serviste yatış süreleri ve sonlanım durumları değerlendirilmiştir. Bulgular: 1283 hastanın 1522 başvuru yaptığı tespit edildi. Hastaların %51,99'u erkek, %48,01'i kadın , grubun genel yaş ortalaması 63,05±14,08 yıldır. Nefes darlığı en sık şikayet (%17,94); akciğer kanseri en sık kanser (%16,23) olarak tespit edildi. Erkeklerde en sık ateş (p<0,001) ve en akciğer kanseri (p<0,001) saptanırken; kadınlarda en sık nefes darlığı ve en sık meme kanseri (p<0,001) saptanmıştır. Hastaların %64'ünde metastaz mevcuttur. OAKB ve nabzın mortalite ve YBÜ yatışı üzerine anlamlı (p<0,001), kan parametrelerinden hemoglobin düzeyinin, üremi ve hipoalbümineminin mortalite ve YBÜ yatışı üzerine anlamlı (p<0,001) etkileri bulunmuştur. Hastaların aldıkları en sık tanı pnömonidir. Hastaların %41,46'sı servise yatırılırken, %1,05'i eksitus olmuştur. Hastaneye yatışı yapılan hastaların acil servisteki ortalama yatış süreleri 4,64±6,73 gündür. Sonuç: Malignite hastaları acil başvurularının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Acil serviste çalışan hekimlerin onkolojik aciller konusunda yeterli bilgi, deneyim ve tecrübelerinin olması, mortalite ve morbidite açısından olumlu katkılar sağlayacaktır

Summary:

Aim: The aim of our study is to identify the clinical characteristics of malignity patients constituting the majority of emergency room admissions, and also to increase quality of care and awareness of rapid targeted- therapy. Material and Method: 18-years old and older cancer patients who applied between the date 06.11.2014-06.05.2015 to the Emergency Department of IU Cerrahpasa Medical Faculty were studied prospectively. In our study, demographic characteristics of the patients, vital signs, characteristics of associated malignancy, examinations and their abnormal results of findings, performed treatment, length of stay and outcomes were evaluated. Findings: 1283 of 1522 patients' application were identified. 51.99% of the patients were male, 48.01% were female, the mean age of the group was 63.05±14.08 years. The most common symptom was dyspnea (17.94%), the most common cancer was lung cancer (16.23%). The most common complaint of men was fever ,cancer type of men the lung cancer; the most common complaint of women was dyspnea and cancer type of women was breast. 64% of patients had metastases. MAP, pulse, hemoglobin, uremia and hypoalbuminemia were found significant to influence on mortality and ICU hospitalization (p <0.001). The most common diagnosis was pneumonia. 41.46%'s of patients were hospitalized, 1.05%'s of patients died. The hospitalized patients' was stay about 4.64±6.73 day. Results: Malignancy patients constitute a significant portion of patients in ER. Adequate knowledge about oncological emergencies, having experience and expertise of physicians working in the emergency department will make a positive contribution in terms of malignity patients' morbidity and mortality.