Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bülent Ecevit Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Acil servise başvuran onkolojik hastaların klinik ve demografik özelikleri

Presented to emergency services clinical oncology patients and demographic features

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 374869 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Koca Ş, Acil Servise Başvuran Onkolojik Hastaların Klinik ve Demografik Özelikleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Uzmanlık Tezi. Zonguldak, 2014. Amaç: Kansere bağlı ölümler kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yaşlı nüfusun artışı ile birlikte kanser vaka sayısının ve yeni bilgilerin ışığında erken tanı olanaklarının artması, tedavi yaklaşımlarının değişmesi ile birlikte takip süreleri uzamıştır. Ayrıca hastaların malignite hakkında bilgilerinin artması da gerek hastalığa gerekse tedaviye bağlı komplikasyonlar nedeni ile Acil Servise başvuru sıklığı artmaktadır. Çalışmamızda acil servis başvurularının önemli bir bölümünü oluşturan onkolojik hastalarının klinik ve demografik özelliklerini tanımlayarak acil servislerde bu hasta grubuna yönelik bakım kalitesini artırmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine 01.10.2012-01.10.2013 tarihleri arasında başvuran tanı almış ya da yeni tanı alan, 16 yaş üstü, travma dışı kanser hastaları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların klinik ve demografik özellikleri değerlendirilmiştir. Çalışmamızda yaş, cinsiyet, başvuru sıklığı, başvuru zamanları, kanser tanıları, metastazları, komorbid hastalıkları, yapılan tetkik ve görüntülemeler, yapılan girişim ve tedaviler, sonlanım durumları değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 593 hastadan 351'i (%59,2) erkek, 242'si (%40,8) kadındı. Yaş ortalaması 62,07±.14,007 olarak tespit edildi. Çalışma grubundaki hastaların toplamda 1472 hastane başvurusu olduğu ve bunlar içerisinde 262 hasta bir kez, geriye kalan 371 hastanın ise tekrarlayan başvurularının olduğu tespit edildi. En sık başvuru şikayeti nefes darlığı olup 210 (%14,26), başvuruda mevcuttu. Acil Serviste en sık görülen kanser 117 (%19,7) hasta ile akciğer kanseri iken kanserlerin en sık görüldüğü sistem 186 (%31,3) hasta ile gastrointestinal sistem idi. Hastaların 133 (%22,4)'ünde metastaz mevcuttu. Çalışmamızda 45 (%24,2) hasta ile en sık metastaz görülen yer akciğerdi. En sık görülen komorbid hastalık ise %28,8 hastada bulunan Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığıydı. Hastaların %33,8 hastaneye yatmıştı. En sık görülen yatış tanısı genel durum bozukluğu (% 27,7) olarak tespit edildi. Sonuç: Onkolojik hastalar acil servise başvuran hastaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Acil serviste çalışan hekimlerin hayatı tehdit eden acil durumların içerisinde onkolojik aciller konusunda da yeterli bilgi, deneyim ve tecrübelerinin olması, bu hastalarda mortalite ve morbidite açısından olumlu katkılar sağlayacaktır. Böylelikle kanser hastalarının acil servislerden daha fazla yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelime: Kanser, Demografik özellik, Acil servis

Summary:

ABSTRACT Koca Ş, Presented to Emergency Servıces Clınıcal Oncology Patıentsand Demographıc Features, Bulent Ecevit University School of Medicine, Emergency Medicine Thesis. Zonguldak, 2014. Aim: Deaths due to cancer are the second ranks after heart disease. Along with an increase in the elderly population and the number of cancer cases in the light of new information, increasing the possibilities for early diagnosis, treatment follow-up period was extended with the change. In addition, the increase in information about the malignancy of patients, both diseases, as well as treatment-related complications as a result of increased admissions to the emergency department. In our study, we aimed to improve the quality of care for this group of patients in the emergency department who constitute significant portion of emergency room admissions of oncology patients by defining the clinical and demographic characteristics Patients and Method: Bülent Ecevit University, Faculty of Medical Hospital Emergency Department 01.10.2012 - 01.10.2013 between the applicant has been diagnosed or newly diagnosedcancer patients, 16 years later, non-trauma were analyzed retrospectively. The patients clinical and demographic characteristics were evaluated. In our study, age, gender, frequency of application, application time, cancer diagnosis, metastasis, comorbid diseases, the examination and imaging, interventions and treatments are evaluated for outcome. Fındıngs:İn the study 351 of 593 patients enrolled (59.2%) were male and 242 (40.8%) were female. The average age was found to be 62.07 ± .14,007. A total of 1,472 hospital admissions of patients in the study group of 262 patients in one time and that the remaining 371 patients were identified as having the repetitive application.The most common complaint dyspnea and 210 (%14.26) was present in the application. As the most common seen cancer in the Emergency Department is 117 (%19, 73) patients with lung cancer, the most common seen system of cancer was the gastrointestinal tract system with 186 (%31,3) patients. Metastases were present in 133 (%22,4) of the patients. In our study, where the most common seen parts of metastases was the lung in 45 (%24,2) patients. The most common seen comorbid disease was the chronic obstructive pulmonary disease in %28.8 of patients. %33,8 of the patients were hospitalized. The most common admission diagnosis of impaired general condition (%27,7) were identified as. Result: Oncologic patients constitute an important part of who patients admitted to the emergency department. Physicians working in the emergency room experience and expertise to have sufficient knowledge in oncologic emergencies life-threatening emergencies in; in terms of mortality and morbidity in these patients will make a positive contribution. Thus, the expected from emergency department is cancer patients can gain more advantage from emergency department. Keywords: Cancer, Demographic features, Emergency service