Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

2015

Acil servise başvuran onkolojik hastaların yakınlarının memnuniyet düzeyleri ile Beck Anksiyete Ölçeği değerlerinin karşılaştırılması ve beklentilerinin değerlendirilmesi

Using Beck Anxiety Inventory in terms of assesment of satisfaction levels of oncology patient's relatives, visited to emergency department and evaluation of their expectations

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 390125

Tezi Bul
Özet:

Amaç: Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine başvuran onkolojik hastaların yakınlarının memnuniyet düzeyleri ile Beck anksiyete ölçeği değerlerinin karşılaştırılması ve beklentilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Çalışmamızda acil servise 3 (üç) aylık süre boyunca başvuran onkolojik hastaların yakınlarına, 'Onkolojik Hasta ve Yakınlarına Ait Bilgi Formu' aracılığı ile kendisi ve hastası ile ilgili demografik bilgiler ve hastasının klinik bilgileri sorulmuş; hasta yakınlarının memnuniyet ve anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla 'Hasta Yakını Memnuniyet Düzeyi Formu' ve 'Beck Anksiyete Ölçeği' doldurtulmuştur. Bu formlardan elde edilen veriler 'SPSS® for Windows 21.0' programına kayıt edilerek istatistiksel analizleri yapılmıştır. Bulgular: Onkolojik hastaların yakınlarının sosyodemografik özellikleri ile Beck anksiyete skorları karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunamamıştır. Hastası ile ilgili acil servise başvuru sırasında ölüm korkusu yaşayan hasta yakınlarında ise Beck anksiyete skorları istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Hasta yakınlarının acil servisten genel olarak memnun olduğu; yine acil servis doktorları, hemşireleri ve diğer çalışanlarından genel olarak memnun olduğu görülmüştür. Hasta yakınlarının büyük bir oranda acil servis konforundan memnun olmadığı görülmüştür. Sonuç: Acil servisler günün 24 saatinde hizmete ulaşılabilen hastanelerin dışarıya açık vitrinleri olarak kabul edilir. Onkolojik hastalar acil servisten hizmet alan önemli bir hasta grubunu oluşturur. Gerek hastalarının içinde bulunduğu durum gerekse acil servis ortamı hasta yakınlarının anksiyete düzeylerini ve acil servisten memnuniyet düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerdir. Acil servisteki hizmet kalitesinin artırılması, fiziki koşulların iyileştirilmesi, hasta-hasta yakını ve acil servis çalışanları arasında iyi bir iletişim kurulması; hasta ve hasta yakını memnuniyetini artıracak ve hastanenin toplum üzerindeki imajını olumlu yönde güçlendirecektir. Anahtar Kelimeler: Acil servis, onkolojik hasta yakını, Beck anksiyete ölçeği, memnuniyet.

Summary:

OBJECTIVE: In this study, our goal is using Beck Anxiety Inventory scores in terms of comparison of satisfaction levels of oncology patient's relatives who visited to emergency department and evaluation of their expectations. MATERIAL AND METHODS: During 3 (three) months of study time we took the demografic and clinical information of our patients via 'Information form for Oncology patients and their relatives'; also asked them to fill out 'The Satisfaction level of Patient's relatives form' and 'Beck Anxiety Inventory'. Datas gathering from these forms saved to 'SPSS® for Windows 21.0' programme and statistically analyzed. RESULTS: Sociodemographic characteristics of oncology patient's relatives and Beck Anxiety Inventory were compared and couldn't found any statistically significant result. However, companion of oncology patients who have fear of death at the time of emergency room admission, Beck Anxiety Inventory scores were statistically significantly higher. It is seen that, generally the patient's relatives are pleased emergency department and emergency department's doctors, nurses and other employees. But in a huge amount of them are not pleased with comfort of emergency department. CONCLUSIONS: It is supposed that emergency departments are the display windows of 24 hour accessible hospitals. Oncology patients constitute of a considerably big part of patients who get services from emergency departments. Both where the patients in cases and the emergency department's environment are the major factors determine anxiety and satisfaction levels related with emergency department. Developing the service quality in emergency department, improving the physical conditions, making good communication between patients, patient's relatives and emergency department's employees, will increase the satisfaction levels of patients/patient's relatives and also affects hospital image positively on society. KEY WORDS: Emergency department, oncology patient's relatives, Beck anxiety inventory, satisfaction.