Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran solid kanserli hastaların demografik ve klinik özellikleri

Demographic and Clinical Characteristics of the Patients with Solid Cancers Admitted to the Emergency Department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 466836 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acil servise başvuru nedenleri arasında kanser ile ilgili başvurular gün geçtikçe artmaktadır. Yaşam süresi uzadıkça kanser insidansı artmakta, tıp alanındaki gelişmeler sonucu erken tanı ve tedavi protokollerinin gelişmesi yaşam kalitesini, hayatta kalma süresini uzatmaktadır. Kanserli hastaların takip ve tedavilerinde acil servisler önem kazanmıştır. Çalışmada acil servise başvuran solid kanserli hastaların demografik ve klinik özelliklerini tanımlayarak acil servislerde onkolojik hastaların takip ve tedavi şekillerini dikkat çekmeyi ve yaşam standardını yükseltmeyi amaçladık. Yöntem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında başvuran tanı almış ya da yeni tanı alan, 18 yaş üstü, trafik kazası dışı, hematolojik kanseri olanlar hariç solid kanserli hastalar retrospektrif olarak incelendi. Çalışmada yaş, cinsiyet, başvuru sıklığı, başvuru zamanları, acile geliş şekli, başvuru şikayetleri, kanser tanıları, metastazları, alışkanlıkları, komorbid hastalıkları, komplikasyonlar, yapılan tetkikler, girişim ve tedaviler, sonlanım durumları değerlendirildi. Bulgular: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servise 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 170,020 hasta başvurdu. Çalışma kriterleri karşılayan 1,858 başvuru ve 640 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 320'si (%50) erkek, 320'si (%50) kadındı. Çalışmada hasta grubunun genel yaş ortalaması 59.57(min:19- max:111) yıldır. Kanser hastalarının yaş aralığı 51-60 yıl yaş grubunda yoğunlaşmaktadır. Acile başvuru bazında toplam 1,858 başvurunun 280'i tek başvuru, kalan 1,578'i mükerrer başvurudan oluşmaktadır. Acil servise başvuru şikâyetleri sıklık itibariyle karın ağrısı 349 (%15.49) hasta, baş ağrısı 272 (%12.07) hasta, genel durum bozukluğu 263 (%11.67) hasta olarak tespit edilmiştir. Acil servise başvuranların 106'sı (%16.43) mide kanseri, 76'sı (%11.78) meme kanseri, 58'i (%8.99) akciğer kanseri olarak saptanmıştır. Acile başvuran kanser hastalarının ek hastalığı olarak 71'de (%34.97) hipertansiyon mevcuttu. Çalışmada kanser hastalarının 197'de (%30.78) metastaz tespit edilmiştir. Hastaların 336'sı (%18.08) yatırılmış, 48'i (%2.58) tedaviyi red etmiş, 5'i (%0.26) başka bir hastaneye sevk edilmiş, 4 (%0.21) hasta ex olmuştur. Medikal onkolojiye yatış yapılan hastaların şikâyetleri arasında sıklık sırasına göre genel durum bozukluğu 70 (%72), 20 (%20.61) ateş, 12 (%12.37) karın ağrısı, 7 (%7.21) öksürük şikâyetleri mevcuttu. Sonuç: Kanserli hastalar acil servise gelen vakaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Acil serviste çalışan hekim ve yardımcı personelin kanser hastalarının başvuru nedenleri arasında onkolojik acillerin tanınıp bilinmesi, deneyim ve tecrübelerinin olması, hastaların mortalite ve morbidite üzerinde olumlu katkılar sağlayacaktır. Kanser hastalarının acil servislerden daha fazla faydalanması sonucu yaşam standartlarının iyileşeceği düşünülmektedir.

Summary:

Among the reasons of emergency department admissions, the number of cancer-related reasons are increasing every day. Cancer incidence increases with longer life expectancy, and improvement of early diagnosis and treatment protocols due to the advancements in medicine enhances the quality of life, and prolongs the life span. Emergency departments are important for the follow-up and treatment of cancer patients. In the present study, we aimed to determine the demographic and clinical characteristics of the patients with solid cancers admitted to the emergency department in order to draw attention to the follow-up and treatment of oncologic patients in the emergency department and increase their quality of life. Method: Patients admitted to Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Emergency Department between 01.01.2015-31.12.2015, diagnosed or newly diagnosed, have solid cancer except hematological cancer, and older than 18 years were retrospectively evaluated. Patients admitted to the department due to traffic accident were excluded from the study. In the study, age, sex, admission frequency, admission times, state of admission, complaints at the time of admission, cancer diagnoses, metastases, habits, co-morbidities, complications, previous tests, operations and treatments, and their outcomes were evaluated. Results: A total of 170,020 patients admitted to Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Emergency Department between 01.01.2015-31.12.2015. A total of 1,858 admissions and 640 patients meeting the study criteria were prospectively analyzed. Of the patients, 320 were male (50%), and 320 were female (50%). Mean age of the patient group was 59.57 years (min:19- max:111). Majority of the cancer patients were 51-60 years old. Of 1,858 admissions to the emergency department, 280 were single admissions while the remaining 1,578 were repeated admissions. Causes of admission to the emergency department were as follows: 349 patients (15.49%) with abdominal pain, 272 patients (12.07%) with headache, 263 patients (11.67%) with overall disorder. Of the patients admitted to the emergency department, 106 (16.43%) had stomach cancer, 76 (11.78%) had breast cancer, and 58 (8.99%) had lung cancer. Additional disorder of the 71 cancer patients (34.97%) admitted to the emergency department was hypertension. In the study, metastasis was detected in 197 cancer patients (30.78%). Of the patients, 336 (18.08%) were hospitalized, 48 (2.58%) refused treatment, 5 (0.26%) were referred to another hospital, and 4 (0.21%) did not survive. Of the patients hospitalized in medical oncology department, 70 (72%) had overall disorder, 20 (20.61%) had fever, 12 (12.37%) had abdominal pain, and 7 (7.21%) had cough. Conclusion: Cancer patients constitute an important part of the cases admitted to the emergency department. If the doctors and auxiliary personnel recognize the oncologic emergencies among the reasons of admission of cancer patients and have knowledge, experience and practice, it will positively contribute to patients' mortality and morbidity. We suggest that taking more advantage of the emergency departments will improve the quality of cancer patients' life.