Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İstanbul Eğt. ve Arş. Hast. / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise başvuran ve endotrakeal entübasyon uygulanan hastaların klinik ve demografik özellikleri

Demographic and clinical characteristics of patients treated with endotracheal intubation in the emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 466962 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran ve endotrakeal entübasyon uygulanan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin, analizini yapmaktır. Yöntem: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine 27/12/2014 ile 08/02/2017 tarihleri arasında herhangi bir yakınma ile başvuran ve değerlendirme sonrası entübasyon uygulanan 1381 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma döneminde hasta verileri 27.12.2014 tarihinde başlanan PROBEL hastane otomasyon sistemi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi=HBYS) üzerinde entübasyon uygulanan hastalar için ICD-10 hasta tanı kodlamasında 550.030 kodlu hastaların verilerine ulaşıldı. Bu dönem içerisinde entübasyon prosedürüne dahil edilen toplam 1381 hastanın üzerinden değerlendirme yapıldı. Bu hastaların hem HBYS hem triaj dosyası verileri toplandı. Bu hastaların yaş, cinsiyet, uyruk, sosyal güvence bilgileri, geliş şekli, komorbid hastalıkları, travma varlığı, entübasyon nedeni, uygulanan entübasyon yöntemi Form 1 üzerine kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların acil servis ve hastanedeki süreçlerine ilişkin olarak acil serviste kalış süreleri, hastaneye yatış durumu, yoğun bakımda kalış süresi, hastanede kalış süreleri ve mortaliteleri hesaplandı. Hastaların ayrıca laboratuvar analizlerine bakılarak kan sodyum ve potasyum düzeyi, üre, kreatinin, laktat, kan pH değerleri analiz edildi. Tüm bu veriler ile hastaların acil servis ve hastane içi sonlanım şekilleri arasındaki ilişkiler analiz edildi. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 67,19±18,07 ( Ortanca 71 yıl, Aralık 1-101) yıl olan 836 (%60,5)'sı erkek, 545 (%39,5)'i kadın ve çalışmaya dâhil edilme kriterlerini taşıyan toplam 1381 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların acil servis sonlanım şekilleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı (p=0.004). Çalışmaya alınan ve ETE sonrası YBU yatışı olan 1113 hastanın acil serviste toplam kalış süre ortalaması, acil serviste ölüm ile sonuçlanan 268 hastanın acil serviste toplam kalış süre ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulundu.(t test, p<0,001). ETE uygulanan ve hastane içi YBU yatış yapılan 332 hastanın yaş grubu analizi ve bu analizin yoğun bakım sonlanım ilişkisi arasında ulaşılan değer anlamlıydı (Ki-kare, p<0,001). ETE uygulama yöntemlerine göre hızlı ardışık entübasyon uygulanan ve hazırlıksız entübasyon uygulanan hastalar değerlendirildiğinde acil servis sonlanımları arasında hazırlıksız entübasyonun uygulanan hastalardaki ölüm oranlarının anlamlı yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı(Ki-kare, p<0,001). Çalışmada ölüm gerçekleşen hastaların laktat değerlerinin istatistiksel olarak YBU yatışı yapılan hastalardan yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı (t-test, p<0,001). Sonuç: Tüm bu veriler ışığında 65 yaş üzeri hastaların ETE girişimine ihtiyacının diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu sonucuna varmaktayız. Ayrıca acil serviste ETE uygulanan hastalardan 65 yaş ve üzerinde olan hastaların ölüm oranları diğer hasta gruplarına göre yüksektir. Bunun yanında acil servislere hastaların başvurularında ambulans sistemini kullanmalarının daha mortal seyirle ilişkili olduğu akılda tutulmalıdır. Anahtar sözcükler: Acil Servis, Endotrakeal Entübasyon, Demografik Özellikler

Summary:

Objective: The aim of this study is to evaluate the demographic and clinical characteristics of patients who were undergone endotracheal intubation following admission to the Istanbul Education Research Hospital Emergency Department. Methods: A total of 1381 patients who are treated with endotracheal intubation after presentation to the Istanbul Training and Research Hospital Emergency Department with any complaint between December 27, 2004 and August 2, 2011 were included in this study. The data of patients with 550,030 codes were reached in ICD-10 patient diagnosis code for patients who were intubated on PROBEL hospital automation system (Hospital Information Management System = HBYS) started on December 27. During this period, a total of 1381 patients included in the intubation procedure were evaluated. Both HBYS and triage files of these patients were collected. These patients' age, gender, nationality, health insurance, comorbid diseases, presence of trauma, intubation reason, applied intubation method were recorded on Form 1. Emergency clinic stay, hospital stay, intensive care unit stay, and mortality were calculated for the patients included in the study. The patients also evaluated for blood sodium and potassium levels, urea, creatinine, lactate, blood pH values were analyzed. Relations between all these data and patients' emergency department and in-hospital outcome patterns were analyzed. Statistical significance level of alpha was accepted as p <0.05. Findings: A total of 1381 patients (836 males, 60.5%) were enrolled to the study, with a mean age of 67,19 ± 18,07 (median: 71 years). No significant association was found between the types of emergency department outcomes and sex of the patients studied (p=0.004). The mean duration of emergency stay in 1113 patients who were admitted to the study and who were admitted to ICU after ETE was significantly higher than the mean duration of emergency stay in emergency patients (t test, p <0.001). The age-group analysis of 332 patients who underwent ETE and in-hospital ICU hospitalizations, and the value reached in this analysis between intensive care unit outcome was significant (Chi-square, p <0.001). According to the ETE methods, when the patients were subjected to rapid sequance intubation and crash intubation, the data were found to be significantly different between the emergency service outcomes (Chi-square, p <0.001). It was found that lactate levels of patients who died in the study were statistically higher than those who were admitted to ICU (t-test, p <0.001). Conclusion: Patients over 65 years of age have a higher rate of intubation than other age groups. In addition, death rates of patients 65 years of age and older are higher than those of younger patients. However, it should be kept in mind that the use of the ambulance system in emergency departments' is associated with a higher mortality rate. Key words: Emergency department, Endotracheal intubation, Demographic characteristics