Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise dermatolojik yakınmalarla başvuran hastaların analizi

The analysis of patients that admit to emergency medicine with dermatological symptoms

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 454040 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Tüm acil servis başvuru nedenlerinin %5-8'ini cilt hastalıkları oluşturmaktadır. Bu hastalıklar nadiren de olsa hayatı veya ekstremiteyi tehdit edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, acil servise dermatolojik bir yakınma ile başvuran hastaların demografik özellikleri, son tanıları ve yatış oranları hakkında epidemiyolojik bilgiler elde etmektir. Metotlar: Bu çalışma retrospektif kesitsel bir çalışma olup Ocak ve Haziran 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya acil servise kızarıklık, kaşıntı ile alerji nedenli gelişen boğazda şişlik ve nefes darlığı şikâyetleri ile başvuran 18 yaş ve üzerindeki hastalar dâhil edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru nedenleri, başvuru öncesinde başka bir sağlık merkezine gidip gitmediği, son tanıları, konsültasyon yapılıp yapılmadığı ve yatış oranları bilgilerine, dermatolojik hastalık şikayetlerine göre önceden belirlenmiş ICD-10 tanıları kullanılarak hastanenin elektronik dosya sistemi aracılığıyla ulaşıldı. Tüm veriler "IBM SPSS Statistics" programı 20. sürümü ile analiz edildi. Bulgular: çalışma süresince acil servise başvuran 50622 hastadan 958'inin (%1.89), araştırma için belirlenen dermatolojik yakınmalarla başvurduğu görüldü. Çalışma dışı bırakılan 99 hastanın ardından istatistiksel değerlendirmeye alınan 859 hastanın, 511'i (%59.5) kadın, 348'i (%40.5) erkek ve yaş ortalaması 39.03±15 (18-89) idi. Sadece 2 hastanın (%0.2) triaj kategorisi acil olarak saptandı. Hastaların %45.9'unun polikliniklerin açık olduğu 08:00-17:00 saatleri arasında başvurduğu görüldü. En sık son tanıların ürtiker ve ilaç döküntüsü olduğu saptandı. Hastalardan 804'ü (%93.6) acil hekimi tarafından tedavisi düzenlenerek taburcu edilirken, sadece 55 (%6.4) hastanın diğer bölümlerle konsülte edildiği gözlendi. Konsülte edilen hastaların %34.5'inin hastaneye yatırıldı. Dış merkezden yönlendirilen hastaların anlamlı olarak (p=0.002) daha çok konsülte edildiği ve ilgili kliniklere daha yüksek oranda yatırıldığı (p=0.034) saptandı. Acil servisten ayaktan tedavi ile taburcu edilen hastalardan 682'sinin (%84.8) dermatoloji poliklinik kontrolüne gitmediği görüldü. Sonuç: Dermatolojik yakınmalı hastaların çeşitli nedenlerle poliklinikler yerine acil servislere başvurduğu bilinmektedir. Bu hastaların dermatoloji polikliniği kontrol başvuru oranlarının da düşük olması nedeniyle acil hekimlerinin, acil olmayan dermatolojik hastalıkları da tanıması ve konsültasyon endikasyonunu ile yatış gerekliliğini belirleyip tedavilerini düzenleyecek bilgiye sahip olması gerekmektedir. Çalışmamızın sonuçları göz önüne alındığında, ülkemiz için özellikle ürtiker ve ilaç döküntüleri hakkında acil servis hekimlerinin bilgi durumlarının artırılması uygun olabilir

Summary:

Background and Objective: Dermatological diseases constitute 5-8% of all causes of emergency department applications. Also, these diseases rarely can threaten the extremity or life of a patient. Therefore, the aim of this study is to obtain epidemiologic information about demographic features, final diagnoses and admission rates of patients who applied to the emergency department for a dermatological complaint. Methods: This retrospective cross-sectional study was conducted between January and June, 2015 in Akdeniz University Hospital. Patients over 18 years-of-age who applied to the emergency department with one of the complaints of rash, pruritus, and edema sensation in the throat and shortness of breath due to allergy were included in the study. Patient information about age, sex, chief complaints, other health center visits prior to the application, final diagnoses, referral for dermatology department and admission rates were obtained through a computerized database of the hospital by using ICD-10 codes that were specified prior to the study according to the chief complaints of dermatological diseases. The study data were analyzed by "IBM SPSS Statistics" version 20. Results: In the study period, out of 50622, 958 (1.89%) patients applied to our ED for a dermatological complaint. 99 patients were excluded and 859 patients were included in the study. 511 (59.5%) patients were female and 348 (40.5%) patients were man. The mean age was 39.03±15 (18-89). Considering all the applications, only two patients (0.2%) had a triage category as emergent. 45.9% of all patients applied to the ED between 08:00-17:00 hours when outpatient clinics were also open and servicing. The most frequent final diagnoses were urticaria and drug eruptions. Out of all patients, 804 (93.6%) were prescribed and discharged as outpatient by ED physicians while only 55 (6.4%) patients were consulted with other departments. 19 (34.5%) of all consultations were resulted in admission to the hospital. Patients who had been referred to our ED were consulted (p=0.002) more and had a higher admission rate (p=0.034). 682 (84.8%) of all the patients who were discharged from ED never applied to the dermatology clinics for a control visit. Conclusion: It is known that patients with dermatological complaints apply to the emergency departments instead of outpatient clinics for various reasons. Regarding low control visit rates of patients to the dermatology outpatient clinics, ED physicians should also have the knowledge to recognize, treat and determine the consultation indication or admission requirements of the non-emergent dermatological diseases. Considering our study results, it may be appropriate that ED physicians' knowledge especially about urticaria and drug eruptions should be increased.