Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise dispne şikâyeti ile başvuran KOAH hastalarının klinik durumunu öngörmede news skorlamasının kullanımı

Use of news scoring to predict clinical status of COPD patients presenting to emergency service with dyspneal complaints

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 498104 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: NEWS (National Early Warning Score) hastaların acil servislere başvurdukları zaman ve sonrasındaki değerlendirmeler sonucunda klinik gidişatı, servis veya yoğun bakım ünitelerinde yatış durumları, hastanede kalış süreleri ve en önemlisi mortalitelerinin değerlendirmesi amacıyla kullanılabilen bir skorlamadır. Bu çalışmada, KOAH alevlenme ile acil servise başvuran hastaların ortalama yaşam süresini öngörmede NEWS skorunun kullanımını araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 01 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'na 18 yaş üzeri ve dispne şikâyeti ile başvuran KOAH tanılı hastalar alındı. Bu bir yıllık süreçte çalışmaya uygun hastalar, elektronik veri sisteminden (enlil*), International Statistical Classification of Diseases and Related Healt Problems (ICD-10) kod sistemi kullanılarak tespit edildi. Kategorik değişkenler, normal dağılıma uygunluğuna göre ki-kare ya da Fisher's exact testler kullanılarak karşılaştırıldı. Sayısal değişkenlerde ise normal dağılıma uygunluğuna göre unpaired t test ya da Mann-Whitney U testleri kullanılarak karşılaştırıldı. p değeri 0.05'in altında olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Yaş ortalamaları 68±11 olan hastaların %82'si erkek, %18'i kadındır. Bu çalışmadaki hastaların %67'sinde komorbid bir hastalık mevcuttu. Araştırmaya alınan hastaların co-morbid hastalıkları sırasıyla; koroner arter hastalığı (%27), hipertansiyon (%19), kalp yetmezliği (%14), diyabetes mellitus (%14) ve akciğer malignitesi (%7) idi. Mortalite gözlenen hastalarda GKS düşük, Charlson Comorbidity ve NEWS skoru yüksek bulundu (p<0.0001, p=0.004 ve p<0.0001, sırasıyla). ROC analizi ile Charlson Comorbidity Score'un cut off değeri >4 iken NEWS skorunda bu değer >7 bulundu. NEWS skoru >7 olan hastalarda ortalama sağ kalım 9.9 ay iken NEWS <7 olan hastalarda 16.6 ay bulundu. Hastaların vital bulgu ve laboratuvar verilerine göre düşük ortalama arter basıncı, düşük oksijen saturasyonu, düşük pH, düşük hemoglobin, yüksek INR, yüksek kan üre azotu, yüksek kreatinin, yüksek CRP ve yüksek karbondioksit düzeyleri mortalite ile ilişkili bulundu. Ayrıca mortalite gözlenen hastaların FEV 1 ve FVC değerleri düşük bulundu. mMRC dispne skalası 4 ve GOLD evresi B ve D grubunda olan hastalarda mortalite daha yüksek gözlendi. Ciddi nefes darlığı olan ve GOLD evre B ve D grubundaki hastalarda hastaneye yatış oaranları daha yüksekti. KOAH atak nedeni pnömoni olan hastalarda mortalite daha yüksek oranda gözlendi. Sonuç: Acil servise KOAH atak ile başvuran hastaların başvuru sırasındaki NEWS skoru; hastaların klinik durumunu belirlemek, mortalitesini öngörmek ve yatış kararını verebilmek için her hastaya hesaplanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Acil servis, KOAH alevlenme, NEWS skorlaması, mortalite

Summary:

Introduction and Objective: NEWS (National Early Warning Score) is a scoring system that can be used to evaluate patients clinical progression, hospitalization in services or intensive care units, duration of hospital stay, and most importantly, mortalities based on assessments at the time of and after admission to emergency services. In this study, it was aimed to investigate the use of the NEWS score in predicting the mean life span of patients presenting with acute exacerbation of COPD to the emergency service. Materials and Methods: Patients with COPD aged 18 and over who were admitted to the Medical Faculty Emergency Medicine Department of Inonu University between January 1, 2016 and December 31, 2016 and complained of dyspnea were recruited for our study. During this one-year period, patients eligible for the study were identified from the electronic data system (enlil*), using the International Statistical Classification of Diseases and Related Healt Problems (ICD-10) code system. Categorical variables were compared using Chi-square tests or Fisher's exact tests based on whether they were normally distributed. Numerical variables were compared using unpaired t tests or Mann-Whitney U tests based on whether they were normally distributed. p values below 0.05 were considered statistically significant. Results: The mean age of the patients was 68±11. 82% of them were male and 18% were female. 67% of the patients in this study had a comorbid disease. The comorbid diseases of the patients who were admitted to the study were coronary artery disease (27%), hypertension (19%), heart failure (14%), diabetes mellitus (14%) and pulmonary malignancy (7%). Patients with mortality showed low GCS scores, and high Charlson Comorbidity and NEWS scores (p<0.0001, p=0.004 and p<0.0001, respectively). ROC analyses showed that the cut off value of the Charlson Comorbidity Score was >4 while that of the NEWS score was >7. Patients with a NEWS score >7 were found to have a mean survival of 9.9 months whereas patients with NEWS <7 had 16.6 months. Low mean arterial pressure, low oxygen saturation, low pH, low hemoglobin, high INR, high blood urea nitrogen, high creatinine, high CRP and high carbon dioxide levels were found to be associated with mortality based on the vital signs and laboratory data of the patients. Moreover, FEV 1 and FVC values of the patients with mortality were found to be low. Mortality was higher in the patients with an mMRC dyspnea scale of 4 and in the GOLD stage B and D groups. Patients with severe dyspnea and those in the GOLD stage B and D group were more likely to be hospitalized. Mortality was observed to be higher in patients with pneumonia induced COPD. Conclusion: The NEWS score of the patients presenting with a COPD attack to the emergency service should be calculated for each patient at the time of admission in order to determine the clinical status of the patients, to predict the mortality and to be able to make the decision of hospitalization. Keywords: Emergency service, COPD exacerbation, NEWS score, mortality