Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise dispne yakınması ile başvuran olgularda yakınma şiddeti ile klinik ve laboratuar verilerinin değerlendirilmesi

The evaluation dyspnea severity with clinical and laboratory findings in dyspneic patients admitted to emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229657 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Dispne acil servise sık başvuru nedenlerinden biridir. Altta yatan neden çoğunlukla kalp ve akciğer kaynaklıdır. Buna rağmen acil servislerde ayırıcı tanısı bazen zor olur. Bu çalışmanın amacı dispne ve benzeri olabilecek yakınmalarla acil servise başvuran hastalarda `Medical Research Council' (MRC) ve Borg dispne skalasının dispne şiddetini ölçmede, acil servise kabulde ve takip sırasında kullanılabilirliğini araştırmaktır.Materyal ve Metod: Çalışmamızda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne 01.05.2007 ? 31.10.2007 tarihleri arasında dispne yakınması ile başvuran olgular prospektif olarak değerlendirildi. Dispne yakınmasının şiddeti MRC ve Borg dispne skalası kullanılarak hasta, Borg skalası aracılığıyla da hekim tarafından değerlendirildi. Dispne şiddeti yaş, nabız ve solunum sayısı, arter kan gazı (AKG) parametreleri, cinsiyet, entübasyon işlemi, taburcu, eksitus olma, hastaneye yatış durumu ile karşılaştırıldı.Bulgular: Çalışmaya 395 hasta dahil edildi. Dispnenin tüm acil başvurular arasındaki sıklığı % 4,7 bulundu. Hastaların yaş ortalaması 64,0±12,5 yıl, kadın erkek oranı 0,6 idi.MRC dispne skoru ile yaş, solunum sayısı, AKG parametreleri, sigara içme durumu arasında ilişki saptandı. Hastanın değerlendirdiği Borg dispne skoru ile yaş, PCO2, cinsiyet ve sigara içme durumu arasında ve hekimin değerlendirdiği ile sadece yaş arasında ilişki saptanmadı. Tüm dispne skorları ile acil serviste takip ve hastanede yatış süresi arasında ilişki bulunmadı.Hastalara en sık akciğer ödemi/konjestif kalp yetmezliği (% 27,9), akut koroner sendrom (% 11,6), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (% 10,6), pnömoni (% 7,7) ve pulmoner tromboemboli (% 5,8) tanısı kondu.Sonuç: Çalışmamızda dispne skorlarının vital bulgular ve AKG parametreleriyle ilişkisi saptandı. Elde edilen verilere göre MRC ve Borg dispne skorları hasta kabul, hastane içi nakiller, taburcu olma gibi değerlendirmeler için acil serviste kullanılabileceği düşünüldü. Ayrıca dispne ölçeklerinin acil servislerde dispne yakınması ile başvuran tüm hastalarda uygulanabileceğini gösterdiğinden, bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutabilir.Anahtar kelimeler: Dispne, Acil Servis, MRC ve Borg Dispne Skalası

Summary:

Background and Objective: Dyspnea is one of the common reasons for Emergency Department (ED) admission. Although differential diagnosis is hard sometimes, Cardiopulmonary disorders are the first reason. The aim of the study is to determine the usefulness of MRC and Borg dyspnea scales as an admission, observation and prediction tool for all dyspneic patients in ED.Material and Method: We evaluated dyspneic patients in the ED of Ondokuz Mayıs University Hospital prospectively. Patients evaluated dyspnea severity with MRC and Borg dyspnea scales. At the same time patients dyspnea severity is evaluated by doctors using Borg dypnea scale. Correlation is searched between dyspnea severity with age, heart and respiratory rate, blood gas analysis, sex, intübation, ED mortality, hospital admission and recovery in ED.Results: There were 395 patient in our study. Proportion of females to males were 0,6. average age of patients was 64,0±12,5 year. Prevalence of dyspnea among all ED admission was % 4,7.We found significant correlation between MRC dyspnea scale with age, respiratory rate, blood gas parameters and significant relation with smoking. There were no significant correlation between patients Borg dyspnea scale with age, PCO2, sex and smoking. The only non significant parameter was age between doctors-assigned Borg dyspnea scale with all parameters that we evaluated.The overall reasons of dyspnea were Congestive Heart Failure (% 27,9), Acute Coronary Syndromes (% 11,6), Chronic Obstructive Pulmonary Disease (% 10,6), pneumonia (% 7,7) and Pulmonary Embolism (% 5,8).Conclusion: We found significant correlation between dyspnea scales with respiratory and heart rate, blood gas parameter which are simple and important values while evaluating dyspneic patients in ED. This study points that we can use dyspnea scales as an admission, observation and prediction tool for all dysneic patients in ED. On the other hand our finding may be a reference to other studies that will evaluate dyspnea scales in ED.Key words: Dyspnea, ED, MRC and Borg Dyspnea Scale