Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

2014

Acil servise epigastrik ağrı ile başvuran hastalarda ultrasonografinin yeri

The role of ultrasonography at the patients who appeal to emergency department with epigastric pain

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 359645

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada acil servise epigastrik ağrı ile başvuran hastalara uygulanan yatak başı ultrasonografinin hasta memnuniyetine etkisini araştırmayı amaçladık. Aynı zamanda epigastrik ağrısı olan hastalarda ultrasonografinin hekimin klinik kararına etkisini değerlendirmeyi planladık. Araştırma 8 Haziran - 4 Ekim 2013 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Çalışmaya 18-65 yaş arası travmatik olmayan epigastrik ağrılı hastalar dahil edildi. Araştırma öncesi lokal etik komite onayı alındı. Epigastrik ağrısı olan ve çalışmaya dahil edilecek hastalar için hekimin klinik kararına uygun olarak ultrasonografi yapılması planlandı. Her hasta için standart hasta bilgi formu üzerine hastaların memnuniyet skorları ve hekimin klinik kararına ilişkin skorları işaretlendi. Hastalar taburculuktan sonraki bir ay içerisinde telefonla aranarak ölüm veya acil servis başvurusu sorgulandı. İstatistiksel analiz için Medcalc programı kullanıldı. Çalışmaya 157 hasta dahil edildi. 109 (%69.4) hastaya yatak başı USG yapılırken 48 hastaya yapılmadı. USG'nin hasta memnuniyetinde istatistiksel anlamlı fark yaratmadığı tespit edildi (p= 0,131). Acil servise epigastrik ağrıyla başvuran hastalarda yatak başı ultrasonografi uygulamasının hekimin klinik kararını değiştirmediği tespit edildi (p = 0,17). Bu sonuçlar ışığında acil servis triaj başvurusu epigastrik ağrı olan vitalleri stabil, öykü ve fizik muayenesinde patoloji düşündürecek bulgusu olmayan hastalarda ultrasonografi yapılmayabileceği sonucuna varıldı Anahtar kelimeler: Epigastrik ağrı, Ultrasonografi, Acil Servis, Hasta Memnuniyeti

Summary:

In this study we aimed to evaluate the satisfaction of patients who appeal to emergency service with epigastric pain and implemented bed side ultrasonography. At the same time we planned to examine ultrasonography's effect on the physician's clinical decision about the patients with epigastric pain. This study was done between 8th of June and 4th of October in 2013 at Akdeniz University Hospital. The patients between the ages of 18-65 years who got non-traumatic epigastric pain were included in this study. Before this study we got the approval of the local ethic committee. Patients who got epigastric pain and took part in this study were planned to be implemented ultrasonography by the physician's clinical decision. For each patient, satisfaction scores and the score for the physician's clinical decision were marked on the standard patient information form. Patients were called by phone and questioned if they visited emergency service again or they died. We used Medcalc software. 157 patients were included in this study. 109 (69.4%) patients were implemented bed side USG but 48 patients were not. We identified that USG did not create statistically significant difference at patient satisfaction (p= 0,131). We also identified that application of the bed side USG did not change the physicians clinical decision at the patients who appealed to the emergency service with epigastric pain (p= 0,17). In the light of these results we decided that the patients who appeal to emergency service triage with epigastric pain with stable vitals and without any pathological history and physical examination sign might not be implemented USG Key words: Epigastric pain, Ultrasonography, Emergency Service, Patient Satisfaction