Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran olgularda ağrı şiddeti ile akut koroner sendrom ve elektrokardiyografideki ST segmenti arasındaki ilişkisi

Relationship between acute coronary syndrome and ST segment at the electrocardiography, and intensity of pain inpatients presenting with chest pain to emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203513 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GİRİŞ VE AMAÇ: Göğüs ağrısı (GA) şikayeti acil servislere (AS) başvuruların en sık nedenlerinden birisidir. Göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran olgularda erken müdahale edilmeyi gerektiren akut koroner sendrom (AKS) tanısını koymak her zaman mümkün olmayabilir. Bazı hasta grubunda tanıya gidilmesi için hastaların klinik veya elektokardiyografik (EKG) olarak izlemi gerekmektedir. Literatürde GA şiddeti ile EKG'de bulunan ST segment değişikliklerinin arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışma bulunamamıştır. Bu nedenle çalışmamızda, AS'te göğüs ağrısı olan hastaların GA şiddeti ile eşzamanlı EKG'de bulunan ST segmenti değişikliklerinin ilişkisini ve AKS olasılığını ortaya koymak amaçlanmıştır.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma 15 Mayıs 2006 ile 15 Ağustos 2006 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya AS'e GA şikayeti ile başvuran ardışık onsekiz yaşından büyük hastalar alındı. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen, vital bulguları stabil olmayıp acil müdahale gerektiren, koopere ve oryante olmayan hastalar çalışmadan dışlandı.Hastaların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, ilk başvuru anındaki ağrı düzeyleri, Nümerik Derecelendirme Ölçeği (NRS) ile sorgulandı ve başvuru ile GA'larının geçtiği andaki EKG'leri alındı. Çalışmaya alınan hastaların geliş ve GA'larının geçtiği anda çekilen EKG'lerinin ST segmentindeki değişiklikler, çalışmada bulunan ancak hasta bakımında bulunmayan bir acil tıp uzmanı tarafından incelendi. EKG'lerde en fazla ST segment değişikliği olan derivasyondaki değişiklik baz alındı ve izometrik çizgiye göre en az 0.5 milimetrelik oynama olması ?ST segmentinde değişiklik? olarak kabul edildi.Hastaların AS'e gelişlerinde, GA'nın şiddetini gösteren geliş NRS skorları ile EKG'deki ST segment değişikliği, AKS olasılığı ve troponin I düzeyleri arasındaki ilişkiler analiz edildi.BULGULAR:Çalışmaya alınan 232 hastanın, 129'u erkek (%55,6) olarak bulundu. Hastaların geliş NRS ortalamaları 5,5 ? 2,8 olarak saptandı. Çalışmadaki erkek ve kadın hastaların geliş NRS ortalamaları arasında (5,6 ? 2,9- 5,4 ? 2,7) istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı ( p=0.693).Acil servise geliş EKG'lerinin ST segmentinde değişiklik olmayan 136 hasta ile ST segmentinde değişiklik olan 96 hastanın NRS ortalaması sırasıyla 5,3(2,8 ve 5,7(2,8 olarak bulundu ( p=0.281).AKS tanısı alan 126 (%54,3) hasta ile AKS tanısı almayan 106 (%45,7) hastanın geliş NRS ortalaması sırasıyla 5,4(2,8 ve 5,5(2,9 olarak saptandı (p=0.853).SONUÇLARÇalışmamızda GA şikayeti ile gelen hastaların, GA şiddetini gösteren NRS ortalamaları ile geliş EKG'lerinin ST segmentinde anormallik olup olmaması ve AKS arasında bir ilişki saptanmadı. Bu nedenle AS'e GA nedeniyle başvuran hastalarda, ağrının şiddetini gösteren NRS skorlarının, AKS tanısı açısından prediktif değerinin olmadığını söyleyebiliriz.Çalışmamıza göre, AS'te hastaların GA siddetini sorgulamaya gerek yoktur.

Summary:

Introduction and purposeChest pain is one of the frequent reasons for applying to the emergency deparment. With regard to the cases who apply with the CP complaint, it might not be always possible to diagnose `acute coronary syndrome? which requires early management. For some group of patients, in order to diagnose it is required to observe either clinically or electrocardiographically. In literature, we did not find any study that shows the correlation between intensity of chest-pain and the ST segment deviation in ECG as likelihood of ACS. In this study we aimed to reveal the correlation between intensity of chest-pain and likelihood of ACS and ST segment deviation in ECG of the patients who have chest-pain.Material and MethodThe study was conducted between March 15, 2007 to June 15 2007. All of 18 years-old and older patients who have chest-pain to apply consecutively the emergency department were taken to the study. The patients who refused to participate in the study, who did not cooperate and orient and whose vital diagnosis are not stable and also require urgent conduction are excluded from the study.After performing primary conduction to the patients, the intensity of chest-pain was asked according to Numerical Rating Scale (NRS) and ECG?s were taken on admission and when their chest pain ceased.The ST segment deviations in these ECG?s have been evaluated from an attending physician who presented in the study but not in the patient care. The changes according to isometric line in derivation which has utmost ST segment deviation has been measured visually by a ruler.The relationship between NRS scores recorded on admission and ST segment deviation in ECG, troponin levels and probability of ACS were analyzed.RESULTSOne hundred and twenty nine of 232 patients included to the study were male (%55.6). Mean of NRS scores on admission was 5,5+2,8 (range 1-10). There were no significant statistical differences between means of NRS scores for female and male patients in the study (p=0,693).Means of NRS scores of 136 patients who have no ST deviation and 96 patients who have ST deviation were found 5,3 ? 2,8 and 5,7+2,8 respectively (p=0,281). Means of NRS scores of 126 patiens diagnosed ACS and 106 patients nondiagnosed ACS were found 5,6+2,9 and 5,4+2,7 respectively (p=0.853).CONCLUSSİONNo relationship was determined among the means of NRS scores that represent intensity of chest-pain and ST segment abnormality on ECG and likelihood of ACS in our study.Therefore, we can say that, there is no predictive value of using NRS scores for ACS diagnosis in the patients who have chest-pain in emergency department. We don?t need to ask the severity of chest pain for these patients.