Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi

2011

Acil servise KOAH alevlenmesi ile gelen hastalarda PEF ve VAS ölçümünün hastalığın şiddeti ve erken yeniden başvuruyu öngörmede değeri

The value of PEF and VAS measurement in the prediction of the severity of the disease and early revisiting rates in patients applying to emergency room due to COPD exacerbation

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 338993

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın amacı acil servise akut atak ile başvuran KOAH hastalarında PEF ölçümü ve hastalık şiddetinin vizüel analog skala ile değerlendirilmesinin erken yeniden başvuruyu (revizit) ön görmede ve hasta taburculuğu kararı verme konusunda etkinliğini ve değerlendirmektir. Çalışmaya alınmaya uygun hastalardan tedaviye başlamadan önce 100 mm visuel analog skala (VAS) üzerinde nefes darlıklarının derecesini işaretlemeleri istendi (VAS1). Bunun ardından PEF metre ile 3 kez PEF değerleri ölçüldü ve en yüksek değer hastanın PEF1 değeri olarak kaydedildi. Tedavi sonrası hastalardan VAS üzerinde tekrar nefes darlıklarını işaretlemeleri istendi (VAS2) ve ardından 3 kez PEF metre ile ölçüm yapılarak en yüksek değer PEF2 olarak kaydedildi. Hastaların demografik verileri, başlangıç ve çıkış vital bulguları ile yatış ve taburculuk durumları da kaydedildi. Tüm hastalar 15 gün sonra telefon ile aranarak ölüm, aynı yakınmayla sağlık kurumlarına müracaat açısından sorgulandı ve kaydedildi. Toplam 97 hastaya istatistiksel analiz uygulandı. 39u (%40.2) yatırıldı, taburcu edilen 58 hastadan 23'ünün (%39.6) reviziti oldu ve 1 hasta acil serviste tedavisi devam ederken öldü. Revizit olanlarla olmayanların PEF (PEF1) değerleri karşılaştırıldığında fark bulunamadı, (150-140 p=0.392). Tedavi sonrası PEF (PEF2) değerlerine bakıldığında; reviziti olan ve olmayan hastaların ortanca değerleri sırasıyla 150 ve 155 olarak tespit edilirken aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=1). Reviziti olan ve olmayan hastaların ilk VAS (VAS1) değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (64,9?a karşı 69,9; p=0.359). Tedavi sonrası VAS (VAS2) ortalaması reviziti olanlarda 43,6 mm reviziti olmayanlarda ise 35,5 mm olarak tespit edilirken aradaki fark istatistiksel anlamlı değildi (p=0.222). Yatan hastaların PEF1 ortancası 100 taburcu olanların ki 150 olarak tespit edilirken aradaki fark istatistiksel anlamlı bulundu (p=0.009). Yatan ve taburcu olan hastaların PEF2 ortancası sırasıyla 125 ve 152,5 olarak tespit edildi, aradaki fark istatistiksel anlamlı bulundu (p=0.019). Yatan ve taburcu olan hastaların PEF1 ve PEF2 değerleri arasındaki fark karşılaştırıldığında ise istatistiksel anlamlı fark bulunamadı (20?ye karşı 12,5; p=0.98). Yatan ve taburcu olan hastaların VAS1 değerleri arasında ise istatistiksel anlamlı fark tespit edilemedi (68,7ye karşı 66,9; p=0.71 %95 CI: -7,74 to 11,23). Yatan ve taburcu olan hastaların VAS2 değerleri karşılaştırıldığında ise istatistiksel anlamlı fark olduğu tespit edildi (49,4e karşı 38,2; p=0.027 %95 CI:1,25 to 21,14). PEF ve VAS KOAH atak hastalarında faydalı olabilecek bilgiler verse de acil servise KOAH alevlenme nedeni ile başvuran hastaların revizitini ön görmede yatak başı PEF ve VAS ölçümü değerli değildir.

Summary:

The purpose of this study is to assess the possible effects of PEF measurement and evaluation of severity of disease by visual analog scale in COPD patients applying to emergency room due to acute exacerbation in the decision of hospitalization or discharge and in the ability to predict the early revisiting rates. The participants were asked to mark the degree of dyspnea on 100 ml visual analog scale (VAS) before starting the treatment (VAS1). Then, their PEF values were measured 3 times by means of PEF-meter and the highest value was recorded as the PEF1 value of the patient. After the treatment, patients were asked again to mark their dyspnea on VAS (VAS2) and then measurements were done by means of PEF-meter 3 times and the highest value was recorded as PEF2. Demographical data, starting and ending vital findings and hospitalization or discharge status of patients were recorded. All patients were called via phone 15 days later and they were interrogated about application to healthcare centers due to the same complaints and their answers were recorded. Statistical analysis was applied to 97 patients in total. 39 of these patients (40,2%) were hospitalized whereas 23 of 58 patients (39,6%) revisited the healthcare centers and 1 patient deceased during treatment in the emergency room. When PEF (PEF1) values of patients that revisited and that didnt were compared, no difference could be found (150-140 p=0,392). In respect of PEF (PEF2) after treatment; while the median values of patients that revisited and that didn?t were found to be 150 and 155 respectively, the difference wasn?t statistically significant (p = 1). The difference between the first VAS (VAS1) values of patients that revisited and that didn?t wasn?t statistically significant (64,9 to 69,9; p=0.359). The VAS (VAS2) average of revisited patients after treatment was found to be 43,6 while this figures was 35,5 in those that didn?t revisit. Consequently the difference wasn?t statistically significant (p = 0.222). PEF1 median of hospitalized patients was 100 while the figure was 150 in discharged patients. The difference between these two values was found to be statistically significant (p = 0.009). PEF2 median of hospitalized and discharged patients was determined to be 125 and 152.5 respectively and the difference was found to be statistically significant (p = 0.019). When the difference between PEF1 and PEF2 values of hospitalized and discharged patients was compared, no statistically significant difference could be found (20 to 12,5; p=0.98). There was no statistically significant difference between VAS1 values of hospitalized and discharged patients ( 68,7 to 66,9; p=0.71 %95 CI: -7,74 to 11,23). When VAS2 values of hospitalized and discharged patients were compared, a statistically significant difference was found ( 49,4 to 38,2; p=0.027 %95 CI:1,25 to 21,14). Even though bedside PEF measurement can deliver information that can be useful in PEF and VAS COPD exacerbation patients, it is not valuable in predicting the revisiting possibility of patients that apply to emergency room due to COPD exacerbation.