Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

2018

Acil servise yan ağrısıyla başvuran hastalarda stone ve stone plus kurallarının yeniden değerlendirilmesi

Reassessment of the stone and stone plus rules i̇n pati̇ents who vi̇si̇ts emergency servi̇ce wi̇th flank pai̇n

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 496757

Tezi Bul
Özet:

Giriş ve Amaç: Üriner sistem taş hastalığına bağlı renal kolik acil servislere sık başvuru sebeplerindendir. Hangi hastalara görüntüleme yapılması gerektiği halen tartışma konusudur. Acil serviste yapılacak yatak başı ultrasonografi bu konuda yardımcı bir enstrüman olabilir. Araştırmamızda renal kolik tanısal algoritiminde ultrasonografinin yerini tespit edebilmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Akdeniz Üniversitesi hastanesinde gerçekleştirildi. Acil servise yan ağrısıyla başvuran ve yatak başı ultrasonografi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Yatak başı ultrasonografide pelvikaliksiyel dilatasyon tespit edilen hastalarla diğerleri karşılaştırıldı. Aynı zamanda hastaların STONE akış şemasına uygun olarak verileri kaydedildi. Araştırmaya dahil edilen hastalar hastane bilgi yönetim sisteminden ve bir hafta sonra telefonla aranarak taş tanısı konup konmadığı sorgulandı. Üriner sistem taş hastalığına ilişkin parametreler lojistik regresyon analiziyle test edildi. Sonuçlar: Çalışmaya toplam 445 hasta dahil edildi. 292 hastaya renal kolik tanısı konuldu. Erkek cinsiyet, ağrının saatler içinde başlamış olması, daha önceden taş düşürme öyküsü, kostovertebral açı hassasiyeti, idrarda hematüri olması ve yatak başı ultrasonografide pelvikaliksiyel dilatasyonun tespit edilmesi anlamlı olarak bulundu. Lojistik regresyon analizinde saatler içerisinde başlamış ağrı, hematüri, yatak başı ultrasonografide pelvikaliksiyel dilatasyonun bulunması, kostovertebral açı duyarlılığının bulunması, taş öyküsünün bulunması ve erkek cinsiyet anlamlı parametreler olarak tespit edildi. Tartışma: Acil serviste yapılan yatak başı ultrasonografide pelvikaliksiyel dilatasyonun tespiti renal kolik tanısı koymak açısından oldukça güçlü bir indikatördür. Acil servise yan ağrısıyla başvuran hastalarda STONE kuralları içerisinden bulantı kusma anlamlı olarak bulunmamıştır. Anahtar kelimeler: Yan ağrısı, yatak başı ultrasonografi, renal kolik, STONE

Summary:

Study Objective: Renal colic due to urinary system stone disease is frequent visits reason for emergency services. Which patients imaging should be done is still a matter of debate. Bedside ultrasonography to be performed in an emergency room may be an instrument to help in this matter. İn our study we aimed to determine the position of ultrasonography in renal colic diagnostic algorithm. Material and Method: This study was performed at Akdeniz University Hospital. Patients visits to the emergency room with flank pain and performed bedside ultrasonography were included in the study. Patients who diagnosed hydronephrosis with bedside ultrasonography was compared with other patients. Therewithal patient's data was recorded according to STONE flow chart. Patients included in the study were questioned whether a kidney stone by the hospital information management system and a week later they were called by phone for whether a kidney stone. Parameters related to urinary system stone disease were tested by logistic regression analysis. Results: A total of 445 patients were included in the study. 292 patients were diagnosed with renal colic. Male gender, the pain onset within hours, history of kidney stone, costovertebral angle sensitivity, hematuria in the urine and hydronephrosis in bedside ultrasonography were found to be significant. İn Logistic regression analysis; the pain onset within hours, hematuria, hydronephrosis in bedside ultrasonography, presence of costovertebral angle sensitivity, history of kidney stone and male gender were detected significant parameters. Conclusion: Hydronephrosis in bedside ultrasound performed in emergency department is a very strong indicator of renal colic diagnosis. Within the STONE rules nausea and vomiting were not significantly found in patients who visits emergency department with flank pain Key words: flank pain, bedside ultrasonography, renal colic, STONE