Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil serviste ağrı algısında bilişsel fonksiyonların rolü

Role of cognitive functions on acute pain management in the emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Ağrılı durumların acil servislerde değerlendirilmesi ve uygun tedavilerinin yapılması acil tıp uygulamalarında önemli yere sahiptir. Yaşlılıkta ve bilişsel bozukluk durumlarında ağrı ciddi bir problem olarak değerlendirilmeli ve yaklaşım için özel stratejiler belirlenmelidir. Literatürde bilişsel bozukluğu olmayan bireylerde birçok kişisel ağrı değerlendirme testleri çalışması olsa da, yaşlılarda ve bilişsel bozukluğu olanlarda bu testlerin karşılaştırıldığı çok az çalışma vardır. Yapılan çalışmanın birincil amacı, acil servislerde ağrı algısında bilişsel fonksiyonların rolünü belirlemektir. Çalışmanın ikincil amaçları; hastanın yaş, cinsiyet, eşlik eden kronik hastalıklar, sosyoekonomik durum ve eğitim durumu gibi değişkenlerinin ağrı algısı üzerindeki etkilerini ölçmektir. Gereç ve yöntem: İleriye dönük kesitsel, gözlemsel çalışma, 15.06.2007 ile 31.10.2007 tarihleri arasında yıllık 57,855 (2007 yılı) erişkin hasta başvurusu olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis?inde yapıldı. Çalışmaya 18 yaş ve üzerinde bilinci açık olan ve herhangi bir ağrı yakınması olmayan hastalar alındı. Çalışmaya alınan hastaların demografik verileri, eşlik eden kronik hastalıkları ve vital bulguları çalışma formuna kaydedildi. Ağrı standardizasyonu için hastalara antekübital bölgeden 20 gauge damar yolu tek seferde açıldı. Bilişsel bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesi için MMDT ve SÇT kullanıldı. Bilişsel bozukluk göstergesi olarak MMDT skorları 23 ve altı olan hastalar kabul edildi. Sonuçlar: Çalışmada 223 hasta istatistiksel analiz için değerlendirildi. Bilişsel bozukluğu olan hastalarda, bozukluğu olmayan hastaların GAS skorları karşılaştırıldığında iki hasta grubu arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilemedi (p>0.05). YAS verileri ile analiz yapıldığında ise, iki hasta grubu arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edildi (p<0.05). Kadın-erkek cinsiyet arasında GAS-YAS skorlarına göre istatistiksel anlamlı fark olduğu gözlendi (p<0.05). Sosyoekonomik düzeye ve eğitim durumuna göre GAS-YAS skorları verileri değerlendirildiğinde istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Diyabeti olan hastalarla olmayan hastaların GAS-YAS istatistikleri arasında anlamlı fark tespit edildi (p<0.05). Hipertansiyonu olan hastalarla olmayan hastaların GAS istatistikleri arasında anlamlı fark tespit edildi (p<0.05). Tartışma: Acil servislerde sayısı giderek artan yaşlı hastaların değerlendirilmesinde ve ağrı tedavilerinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların azaltılabilmesi için hastaların bilişsel fonksiyonlarının da değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bilişsel fonksiyon bozukluğu olan hastalar sağlık kuruluşlarına başvurduğunda, ağrılarını ifade etmede normal fonksiyonları olan hasta grubuna göre daha fazla risk altındadırlar. Bilişsel bozukluğu olan hastaların değerlendirilmesinde yüz ve vücut reaksiyonlarını içeren ağrı değerlendirme yöntemlerinin tercih edilmesi hastaların daha doğru değerlendirmelerini sağlayabilir.

Summary:

Objective: Evaluation and proper treatment of painful conditions in the emergency department has an important implication for emergency medicine practice. Pain of elderly patients and those with cognitive impairment should be evaluated as a serious problem and special strategies should be instituted. At the literature there are numerous articles about pain evaluation tests but there are few articles comparing personal pain evaluation tests of elderly and patients with cognitive impairment. The primary purpose of the study was to evaluate the role of cognitive functions on pain perception at the emergency department. Secondary purposes were to measure the effects of age, gender, co-morbid diseases, socioeconomic status and education level on pain perception of patients. Material and Methods: This prospective, cross sectional observational study was held in the Emergency Deparment of Akdeniz University Hospital between 15.06.2007 and 31.10.2007 with an annual census of 57,855 in 2007. Conscious patients over 18 years and older without a complaint of painful situation were included to this study. Demographic properties, comorbid diseases and vital signs of the patients were recorded. An antecubital intravenous line was opened at the first attempt via 20 gauge branule for standardization of pain. Evaluation of pain was performed by using visual analogue scale (VAS) and facial pain scale. Mini Mental State Examination test and Clock Drawing Test were performed to determine cognitive impairment in study patients. A score of 23 and lower for mini mental state examination was accepted as a cognitive impairment. Results: Data of 223 patients were collected. There was no statistically significant difference at VAS scores between the patients with cognitive impairment and those without cognitive impairment. There was statistically significant difference at facial pain scale comparing the groups. Statistical significant difference was observed between male and female gender at the VAS and facial pain scale. Statistical significant difference was not found at socioeconomic status and education level. Statistical significant difference was observed at VAS and facial pain scale of diabetic patients and statistical significant difference was observed at VAS of hypertensive patients. Conclusion: Number of elderly patients presenting to emergency deparment is increasing and numerous problems exist at the treatment of pain. To decrease problems, evaluations of cognitive functions gain importance. Patients with cognitive impairment presenting to health care facilities have an increased risk of expressing their pain correctly according to patients with normal cognitive functions. Evaluation of pain with pain evaluation methods, face and body reaction may help the physicians to properly evaluate the patients with cognitive impairment.