Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil serviste akut böbrek yetmezliği tanısı alan hastalarda asidozla ilgili parametreler

Acidosis related parameters in the acute renal failure patients diagnosed in the emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388492 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABY acil servislerde sık karşılaşılan kritik hastalıklardan birisidir. Bu hastalarda asidoz önemli bir komplikasyondur. Bu çalışmanın amacı acil serviste ABY tanısı konan hastalarda asidoz ile bağlantılı parametreleri belirlemektir. Ayrıca asidoz açısından eşik kreatinin değerinin saptanabilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Kasım 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde gerçekleştirildi. Çalışmaya acil serviste ABY tanısı alan ve asidoz tespiti için kan gazı analizi yapılan hastalar dahil edildi. Çalışmaya toplam 118 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 63.6±17 ve 62'si erkek 56'sı kadındı. Yapılan univariate analizde; ödem (P=0.037), düşük bikarbonat seviyesi (p=0.001), BUN (p=0.001), potasyum düzeyi (p=0.0023), kan gazındaki oksijen satürasyonu (p=0,04), klor düzeyi (p=0.03) ve kreatinin düzeyi (p=0.001) anlamlı olarak değerlendirildi. Lojistik regresyon analizinde HCO3 seviyesi ve kan gazı analizindeki oksijen seviyesi asidozu tahmin etmede bağımsız parametreler olarak belirlendi. Kreatininle ilgili ROC analizinde 1.45 mg/dl altı değerler için (–)LR 0.0 (%95 CI 91-100), 1.55 altı değerler için (–)LR 0.08 (%95 CI:87.4-99.9); 3.6 üzeri kreatinin değerleri için (+)LR 3.3 (%95 CI: 32-63) olarak tespit edildi. Bikarbonat seviyesi için ROC analizi yapıldığında 13.4 mEq/l altındaki değerler için (+)LR 10.25 (%95 CI 25.6-50.7); 15.7'nin altındaki değerler için (+)LR 5 (%95 CI 43.3-74.4) olarak tespit edildi. 27.8 üzerindeki bikarbonat değerleri için (–)LR 0.0 (%95 CI %91.6-100) ve 25 için (–)LR 0.11 (95 CI:87.4-99) olarak tespit edildi. Acil serviste ABY tanısı alan ve kreatinin değeri 1.45 mg/dl altında olan hastalar için asidoz açısından kan gazı analizine gerek yoktur. Bikarbonat değeri 13.4 mEq/l altında olan hastalar için asidoz değerlendirmesi yapılmalıdır

Summary:

Acute renal failure is one of the most common critical illnesses in the emergency department. Acidosis is a serious complication of acute renal failure. The aim of this study was to determine the parameters associated with acidosis in patients diagnosed with acute renal failure in the emergency department. Also we aimed to detect the threshold creatinine value for detecting the acidosis. This study has been conducted between November 2014 and February 2015 in the Emergency Department of Akdeniz University Hospital. Patients undergone a blood gas analysis secondary to acute renal failure were enrolled into the study. A total of 118 patients were included in the study. The mean age of the patients was 63.6±17 and 62 of them were male and 56, female. The univariate analysis revealed edema (p= 0.037), low bicarbonate levels (p= 0.001), BUN (p= 0.001), potassium levels (p= 0.0023), oxygen saturation in arterial blood gas (p= 0.04), chlorine level (p= 0.03) and creatinine level (p= 0.001) as significant. The logistic regression analysis revealed that HCO3 levels and oxygen levels in the blood gas analysis were the independent parameters in determining acidosis. ROC analysis showed that the creatinine levels of 1.45 mg/dL has a (-)LR of 0.0 (95% CI 91-100), a creatinine level of 1.55 has a (-)LR of 0.08 L (95% CI: 87.4 to 99.9) and a creatinine value of 3.6 has (+)LR of 3.3 (95% CI: 32-63). A bicarbonate level of 13.4 mEq/l has a (+)LR of 10.25 (95% CI 25.6 to 50.7) and 15.7 has a (+)LR of 5 (95% CI 43.3 to 74.4). A bicarbonate level of 27.8 has a (-)LR of 0.0 (95% CI 91.6 to 100%) and 25 has a (-)LR of 0.11 (95 CI: 87.4 to 99). Patients diagnosed with acute renal failure and who have a creatinine level of lower than 1.45 mg/dL does not need to undergo a blood gas analysis. Besides that, bicarbonate levels lower than 13.4 mEq/l should be considered as acidosis