Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil serviste beyin tomografisi istenen hastalarda, acil servis doktoru ile radyoloji doktoru yorumunun karşılaştırılması

Comparison of emergency physicians' and radiologists' interpretation of brain tomography in the emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 496755 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acil servis popülasyonunda travmalar ve baş ağrısı, bilinç değişikliği, akut gelişen nörolojik defisitler gibi yakınmalarla başvuran hasta sayısı önemli bir yer tutar. Bu hasta gruplarında beyin tomografisi, intrakraniyal patolojileri tanımlamak için en yaygın kullanılan tanı yöntemidir. Acil tıp uzmanının, tomografide akut yakınma ile başvuran hastalardaki kanama gibi major patolojileri tanıyabilmesi ve doğru yorumlaması, hasta yönetiminde gecikmelerin önlenmesinde önemli rol oynayabilir. Bu çalışmadaki amacımız, Akdeniz Üniversitesi Acil Servisi'ne başvuran hastalara istenen beyin tomografisi görüntülerinin, acil servis asistan hekiminin yaptığı yorumun, radyolog tarafından yapılan yorum ile uyumluluğunu karşılaştırmaktır. 01.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran ve BBT çekilen 6640 hastanın görüntüleri incelendi. Beyin BT görüntülemede akut patoloji saptanan ve saptanmayan toplam 120 hastanın görüntüleri seçildi. Görüntüleri yorumlamak için 20 acil tıp asistanı çalışmaya dahil edildi. Seçilen görüntülerin her biri, hastaların klinik bilgileri ve muayene bulguları da verilerek, çalışmaya dahil olan acil tıp asistanları tarafından değerlendirilip, bulgular hazırlanan forma kaydedildi. Acil tıp asistanları kıdemine göre gruplandırılıp her grubun yorumları radyolog yorumuyla karşılaştırıldı ve uyumları analiz edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların radyoloji raporuna göre %51,7'sinde kanama saptandı. Hastaların %12,5'inde epidural kanama, %20'sinde subdural kanama, %20'sinde subaraknoid kanama, %14,2'sinde intraparankimal kanama, %8,3'ünde intraventriküler kanama saptandı. İntrakraniyal kanama dışındaki patolojiler açısından değerlendirildiğinde, çalışmaya alınan hastaların %12,5'inde akut enfarkt, %12,5'inde kitle, %18,3'ünde ödem, %24,2'sinde fraktür, %15'inde şift saptandı. Genel olarak acil tıp asistanlarının kanama saptamada radyoloji ile uyumu (ortalama kappa değeri 0,755) iyi düzeyde olduğu görüldü. Subdural ve intraventriküler kanamada orta düzeyde uyum (ortalama kappa değeri 0,566 ve 60 0,440) olduğu, diğer kanama tiplerinde ise iyi düzeyde uyum olduğu görüldü. Kalvaryal fraktür ve orta hat yapılarında şift saptamada çok iyi düzeyde uyum (ortalama kappa değeri 0,830 ve 0,925) olduğu görüldü. Akut enfarkt, serebral ödem ve kitle saptamada ise iyi düzeyde uyum olduğu görüldü. Acil tıp eğitiminde BT yorumlama ile ilgili pratik ve teorik eğitimlerin arttırılması ile uyum oranları daha da yükseltilebilir. Acil tıp asistanlığına yeni başlayan bir hekimin, eğitim süresi sonunda BBT yorumlamada radyolog yorumuna yakın duyarlılık ve seçicilik ile uzman olacağını göstermektedir.

Summary:

The number of patients presenting with complaints such as trauma and headache, altered consciousness, acute neurological deficits, etc., plays an important role in the emergency department population. In these patient groups, brain tomography is the most widely used diagnostic method for identifying intracranial pathologies. The ability of an emergency medical specialist to recognize and correctly interpret major pathologies such as intracranial hemorrhage in patients with acute complaints on the CT can play an important role in preventing delays in patient management. Our aim in this study is to compare the interpretation of the radiologist with the interpretation of the emergency physician of the brain tomography images in the Akdeniz University Emergency Service. Between 01.01.2016 and 31.12.2016, the images of 6640 patients who applied to Akdeniz University Hospital Emergency Service and who ordered head CT were analyzed. Images of a total of 120 patients with and without acute pathology were selected for CT imaging. Twenty emergency medical assistants were included in the study to interpret the images. Each of the selected images was evaluated by the emergency medical assistants included in the study and the findings were recorded in the form of findings, giving the clinical information and examination findings of the patients. Emergency medical assistants were grouped according to their seniority, and each group's comments were compared with the radiologist's interpretation and their compliance analyzed. Intracranial hemorrhage was detected in 51.7% according to the radiology report of the patients included in the study. Epidural hemorrhage in 12.5%, subdural hemorrhage in 20%, subarachnoid hemorrhage in 20%, intraparenchymal hemorrhage in 14.2% and intraventricular hemorrhage in 8.3% of the patients were detected. Acute infarction in 12.5% of the patients, intracranial mass in 12.5%, cerebral edema in 18.3%, fracture in 24.2%, and shift in 15% were found in the patients included to the study for the pathologies other than intracranial hemorrhage. In general, it has been observed that the compliance with radiology (mean kappa value 0.755) is good in emergency medical assistants in hemorrhage detection. Moderate compliance (mean kappa value 0,566 and 0,440) in subdural and intraventricular hemorrhage was found, and good compliance was observed in other hemorrhage types. It was found to be very good fit (mean kappa value 0.830 and 0.925) in calvarial fracture and midline structures shift detection. Acute infarction, cerebral edema, and mass detection of emergency medical assistants were found to be good compliance. With the increase in practical and theoretical training in BT interpretation in emergency medical education, compliance rates can be further increased. A physician who has just started an emergency medicine assistant demonstrates that, at the end of the training period, he / she will become an expert with sensitivity and selectivity close to radiologist commentary on head CT interpretation.