Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

2004

Acil serviste nöbet ve bayılma ayırıcı tanısında serum kreatin kinaz, miyoglobin ve c-reaktif proteinin kullanılabilirliği

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 307851

Tezi Bul
Özet:

Geçici bilinç kaybı ile acil servise gelen hastalarda tanı koymak zor olabilir. Başvuru anında nöbet gibi primer nörolojik bir bozukluğu hikaye, fizik muayene ve testlerin düşük sensitivite ve spesifiteleri nedeniyle kardiyovasküler, travmatik ve diğer medikal sorunlardan ayırt etmek güç olabilir. Bu prospektif, gözlemsel, klinik çalışma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi?nde 23.07.2003-24.02.2004 tarihleri arasında yapıldı. Acil servise başvuran tanıklı bayılma ve tanıklı jeneralize tonik klonik nöbet hastalarının ayırıcı tanısında serum kreatin kinaz (CK), serum miyoglobin ve CRP?nin kullanılabilirliği değerlendirildi. Çalışma döneminde Acil Servis?e 88 hasta nöbet, 124 hasta bayılma tanı veya ön tanısı ile değerlendirildi. Hikayesinde ve tanısında tonik klonik nöbet durumu veya bayılması şüpheli olan 108 hasta ve çalışmaya katılmak istemeyen 34 hasta çalışmaya alınmadı. Çalışmaya alınan 7 hasta formlardaki veri yetersizliği nedeniyle çalışmadan çıkartıldı ve 63 hastanın verileri değerlendirildi. Bayılma grubunda 37 ve nöbet grubunda 26 hastanın verileri değerlendirildi. Çalışmaya alınan hastaların 27?si (%42) erkek ve 36?sı (%57) kadın idi. Yaş ortalaması 45.06± 17.94 (ortancası 47) idi. Nöbet ve senkop grupları arasında nöbet ya da senkoptan sonra, acil serviste ilk serum örneği alınıncaya kadar geçen süre arasında anlamlı fark bulunamamıştır (Nöbet hastaları için ortalama 70.0?50.4 dakika, senkop hasta grubunda ortalama 59.7?44.2 dakika). Başvuru anındaki myoglobin, kreatinin kinaz ve nöbet ya da senkopun dördüncü saatinde değerlendirilen myoglobin serum düzeylerinde gruplar arasında istatistiksel anlamlılık bulunamazken (p>0.05), nöbet ya da senkopun dördüncü saatinde değerlendirilen kreatinin kinaz serum düzeyleri gruplar arasında nöbet hastaları lehine istatistiksel anlamlılık (p<0.05) göstermekteydi. Senkop hastalarında değerlendirilen birinci ve ikinci, myoglobin ve kreatinin kinaz serum düzeyleri arasındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Nöbet hastalarının oluşturduğu grupta ölçülen birinci ve ikinci myoglobin değerleri ve kreatinin kinaz değerleri arasında istatistiksel anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0.05).

Summary:

...