Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil serviste pulmoner emboli şüphesi ile bilgisayarlı tomografi çekilen hastalarda kontrast nefropatisinin önlenmesinde proflaktik n-asetil sistein ve nahco3 tedavilerinin etkinliği

The efficiency of proflactic n-aceytl cysteine and sodium bicarbonate threapy on preventing contrast nephropathy in patients performed computed tomography with suspection of pulmonary embolism in emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 508535 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş ve Amaç: Acil servislerde kontrast verilerek uygulanan bilgisayarlı tomografik pulmoner angiografi (BTPA) akut pulmoner emboli (PE) şüpheli hastaların yönetiminde standart tanısal yaklaşımlardan biri olmuştur. Acil serviste PE şüpheli hastalara çekilen BTPA sonrası KMN gelişimini önlemede N-asetilsistein + normal salin (SF), sodyum bikarbonat (NaHCO3) + SF ve I.V. SF profilaksisi protokollerinin karşılaştırılmasını planladık. Materyal metod: Bu çalışma randomize, çift kör, plasebo kontrollü klinik bir araştırma olarak planlandı. Çalışmada NAC grubuna 3 gr. NAC + SF, NaHCO3 grubuna, 132 mEq NaHCO3 + SF grubuna 1000 ml. SF verildi. Çalışmada birincil sonuç KMN gelişimi, ikincil sonuç ılımlı böbrek hasarı ( serum kreatininde %100 artış), şiddetli böbrek hasarı ( hemodiyaliz / periton diyaliz ihtiyacı olması) ve hastane içi ölüm olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 281 hasta değerlendirildi. Bunlardan 231'i (82,2%) çalışmaya dâhil edildi. Toplam 35 of 231 hastada (15,2%) KMN gelişti. NAC grubunda 78 hastanın 13'ünde (%16,7), NaHCO3 grubunda 77 hastanın 10'unda (%13,0) ve SF grubunda 76 hastanın 12'sinde (%15,8) KMN gelişti. Altı hastada (2,6%) orta ve şiddetli böbrek hasarı gelişti ve hemodiyaliz ihtiyacı gösterdiler. Toplam 7 hasta hastanede tedavi altında iken hayatını kaybetti ve hastane içi mortalite 3,0% olarak saptandı. İlaç grupları arasında KMN, orta ve şiddetli böbrek hasarı gelişimi ve hastane mortalitesi açısından fark saptanmadı. Sonuç: Acil serviste pulmoner emboli şüphesi ile başvuran hastalarda BTPA sonrası KMN gelişimi üzerine üç farklı proflaksi seçeneğinin karşılaştırıldığı çalışmamız sonuçlarına göre, KMN gelişiminin önlenmesinde proflaktik NAC, NaHCO3 veya SF uygulamalarının birbirlerine üstünlükleri yoktur. Anahtar kelimeler: Bilgisayarlı Tomografik Pulmoner Angiyografi, kontrast madde, N-asetil sistein, Sodyum bikarbonat

Summary:

Introduction: Computed Tomography Pulmonary Angiography (CTPA) performed with IV contrast has become one of the standard diagnostic approaches in the management of suspected pulmonary embolism patients in the emergency department. We planned to study to compare the role of N-acetylcystein plus normal saline, sodium bicarbonate (NaHCO3) plus normal saline and intravenous normal saline alone prophylaxis protocols in the prevention of CIN after CTPA in emergency patients with suspected pulmonary embolism. Material and Method: This study is planned as a randomised, double blinded, placebo controlled research. NAC group received 3 gr. NAC plus normal saline, NaHCO3 group received 132 mEq of NaHCO3 plus normal saline and SF group received 1000 ml. Normal saline. In the primer outcome, CIN occurrence, and in the seconder outcome modorate renal injury (defined as a 100% increase in serum creatinine levels), severe renal failure needing hemodialysis or peritoneal dialysis) or in-hospital mortality was evaluated. Findings: During the study period, a total of 281 patients who had suspected PE and planned to have a CTPA test was evaluated. 231 of these patients (%82,2) meet the inclusion criterias and included to study. In total 35 of 231 patients (%15,2) occured contrast induced nephropathy. In NAC group 13 patients out of 78 (%16,7), in NaHCO3 group 10 patients out of 77 (%13) and in NS group (control group) 12 patients out of 78 (%15,8) occured CIN. In 6 patients (%2,6) moderate and severe renal failure occured and they needed hemodialysis. 7 patients died during their treatment at hospital and in-hospital mortality was calculated as %3,0. There were no difference found in the drug groups in CIN occurence, moderate or severe renal injury occurence and in hospital mortality. Results: We performed a study that compare three different prophylactic options for CIN occurence in patients who applied to the emergency department and performed contrasted CTPA with suspected PE. The results show that there are no difference between prophylactic usage of NAC, NaHCO3 and NS, given as pre-contrast 1 hour and post-contrast at least 6 hours, in CIN occurence. Key Words: Computed Tomography Pulmonary angiography, contrast substance, N-acetylcysteine, sodium bicarbonate