Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil serviste takip edilen hastaların yakınlarında oluşabilecek psikolojik belirtilerin taranması

Emergency service followedshould be created near the hospitalsdiscussion of psychological statements

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 497042 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

GİRİŞ: Hasta yakını olmak sıklıkla çok stresli bir durumdur ve çoğu anksiyete ve depresyon gibi çeşitli psikolojik problemler yaşamaktadır. AMAÇ: Bu çalışmanın amaçları acil servise başvuran hastaların yakınlarında psikolojik semptomları incelemek ve sosyodemografik özellikler ile psikolojik semptom skorları arasındaki ilişkiyi değerlendirmekti. YÖNTEM: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran, 18 yaş ve üzeri hasta yakınları çalışmaya dahil edildi. 120 hasta yakınına Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) uygulandı ve hepsinin sosyodemografik özellikleri kaydedildi. BULGULAR: Hasta yakınlarının çoğu kadın (%45), lise mezunu (%38.3) ve serbest meslek sahibi (%18.3) idi. En yüksek ortalama skor obsesif-kompulsif ve en düşük ortalama skor fobik anksiyete alanında saptandı. Obsesif-kompulsif, somatizasyon, kişilerarası duyarlılık, depresyon ve paranoid düşünce ortalama skorları 1.0'dan büyüktü. Yaş, obsesif kompulsif ve öfke-düşmanlık skorları ile negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı derecede koreleydi. Eğitim durumu ve yatış süresi ile SCL-90 skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon yoktu. Kadın hasta yakınlarında erkeklere göre genel, somatizasyon, obsesif kompulsif ve depresyon ortalama skorları istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptandı. SONUÇ: Acil servise başvuran hasta yakınlarında yüksek psikolojik semptom skorları gözlendi. Bu nedenle, hastaların psikolojik durumunun değerlendirilmesine ilaveten, bu hastaların yakınlarının da dikkatlice değerlendirilmesi ve gerekli psikososyal desteğin verilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasta yakınları, psikolojik semptomlar, SCL-90.

Summary:

BACKGROUND: Being the relatives of patients is often very stressful status and the majority of them experienced various psychological problems such as anxiety and depression. OBJECTIVES: The aims of this study were to investigate psychological symptoms in relatives of the patients applied to the emergency department and to evaluate the relationship between sociodemographic characteristics and psychological symptom scores. METHODS: The relatives of the patients admitted to the Emergency Department at Cerrahpasa Faculty of Medicine aged 18 years and older were included into the study. Symptom Check List (SCL-90-R) was administered to 120 relatives of patients and sociodemographic characteristics of all them were recorded. RESULTS: The majority of the patients relatives were female (45%), graduate of high school (38.3%) and self-employed (18.3%). The highest mean score was found on obsessive-compulsive and the lowest mean score was found on phobic anxiety. The mean score was higher than 1.0 on obsessive-compulsive, somatization, interpersonal sensitivity, depression and paranoid ideation. Age was statistically significant negatively correlated with obsessive-compulsive and hostility scores. There was no statistically significant correlation was found between education level, duration of hospitalization and SCL-90 scores. Mean general, somatization, obsessive-compulsive and depression scores of female relatives of patients were found to be significantly higher than male relatives. CONCLUSION: High scores in psychological symptoms were observed in relatives of the patients applied to the emergency department. Therefore, it is recommended that in addition to evaluating the psychological status of patients, relatives of these patients should also be evaluated carefully and given necessary psychosocial support. Keywords: Emergency department, relatives of patients, psychological symptoms, SCL-90.