Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil serviste travma dışı şok hastalarında özellikli ultrasonografi uygulamasının hekimin klinik kararına etkisi

The effect of goal-directed ultrasonography to clinical decision making for emergency physician on diagnosis non-traumatic shock patients in emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 344143 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, acil servise travma dışı şok nedeniyle getirilen hastalarda acil tıp hekimlerince yapılan hedefe yönelik ultrasonografi uygulamasının acil tıp hekiminin klinik ön tanı, istenecek laboratuvar ve radyolojik analizleri ve uygulanacak tedavi seçenekleri gibi klinik kararlarına olan etkisini araştırmaktır. Bu ileriye dönük, tek merkezli klinik araştırma Nisan 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında, yıllık 90000 yetişkin acil servis hasta başvurusu olan üçüncü basamak bir üniversite hastanesi acil servisinde yapılmıştır. 16 yaş ve üzerindeki travma dışı hastalardan sistolik kan basıncı 100 mmHg?den düşük veya şok indeksi (nabız/sistolik kan basıncı) 1?den büyük olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Kardiyopulmoner resusitasyon yapılan, gebeler ile çalışmaya katılmak istemeyen ve onam alınamayan hastalar çalışmadan çıkarılmıştır. Yukarıda belirtilen klinik kararlar üzerine olan değişiklikler hedefe yönelik ultrasonografi öncesi ve sonrası her hasta için çalışma formuna kayıt edilmiştir. Bu çalışmanın birincil takip verisi acil servise travma dışı şok nedeniyle getirilen hastalarda acil tıp hekimlerince yapılan hedefe yönelik ultrasonografi uygulamasının acil tıp hekiminin klinik ön tanı, istenecek laboratuvar analizleri ve uygulanacak tedavi seçenekleri gibi klinik kararlarına olan etkisi olarak belirlenmiştir. Çalışmaya 141 hasta dahil edilmiştir. Hedefe yönelik ultrasonografi yapılan 25 hastada (%17,7) yeni tetkik istenmiş, 57 hastada (%40,4) ise tedavi değişikliği yapılmıştır. USG öncesi ve sonrasında oluşan ön tanılarımızı karşılaştırdığımızda 51 (%36,2) hastada ön tanı sayısında azalma görülürken, 6 (%4,3) hastada ise yeni ön tanı ortaya çıkarılmıştır. Çalışma kapsamındaki hastalarda USG sonrası hekimin ön tanısı ile hastaların kesin tanısı arasında fark olup olmadığına bakıldığında, hastaların %87,9?unda tanı değişikliğine rastlanılmamıştır. Sonuç olarak, travma dışı şok hastalarında acil servis hekimlerince yapılan hedefe yönelik USG uygulaması, uygun laboratuar tetkikleri ile birlikte erken tanı ve acil tedavinin başlatılması sürecinde kullanılabilecek uygun bir tanı aracıdır

Summary:

The aim of this study was to determine effect of ?goal-directed ultrasonography? on real-time clinical decision making of emergency physicians (EPs) evaluating their effect of preliminary diagnosis, additional laboratory and radiological investigations and treatment in patients who present to emergency department (ED) with non-traumatic shock. This prospective single center clinical study was conducted between April 2011 and January 2013 in an urban tertiary care university hospital ED, with an annual census of 90,000 adult patients. Non-traumatic patients over 16 years old presented with a systolic blood pressure less than 100 mmHg and with a shock index (pulse/systolic blood pressure) greater than 1 were evaluated. The effect of clinical decision making as mentioned above were performed by checklist on the study form before and after goal-directed ultrasonography. Primary outcome measures of the study were to determine the effect of goal-directed ultrasonography on real-time clinical decision making of EPs evaluating their effect of preliminary diagnosis, additional laboratory and radiological investigations and treatment in patients presenting with non-traumatic shock to ED. Final statistical analysis was performed on 141 patients. EPs ordered new laboratory tests or radiological investigations for 25 patients (17,7%) and changed their treatment order in 57 patients (40,4%) after performing the goal directed ultrasonography. While it was compared before and after ultrasonography examination, the number of initial diagnosis was decrease on 51 (36,2%) patients. Furthermore the new preliminary diagnosis was occurred on six (4,3%) patients. Definitive diagnosis was consistent with the preliminary diagnosis declared after the goal-directed ultrasonography examination in 87,9% patients. In conclusion, goal-directed ultrasonography performed by EPs in non-traumatic patients with shock, is a diagnostic tool that can be used appropriately in the early diagnostic process along with ordering laboratory tests and starting emergency treatment