Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

2018

Acil serviste triajda hesaplanan GAPS (Glasgow admission prediction score) ve START (The sydney triage to admission risk tool) skorlarının hastalardaki yatış gereksinimini öngörmedeki değerliliği ve karşılaştırılması

Comparison of glasgow admission prediction scoreand start score in predicting need for hospitalization

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 516191

Tezi Bul
Özet:

Acil servisler hasta akışının yoğun olduğu, hızlı ve doğru karar verilmesi gereken birimlerdir. Son yıllarda artan acil servis yoğunluğu hasta yönetimini zorlaştırmakta, hasta memnuniyetinin düşmesine neden olmakta ve acil servis harcamalarını arttırmaktadır. Bu bağlamda mevcut triyaj sistemleri hastaların aciliyetlerini öngörebilmekte fakat yatış gereksinimlerini öngörememektedir. Çalışmamızda acil servis triyaj başvurusu esnasında hastaların yatış gereksinimlerini öngörme yetisine sahip iki skorlama olan GAPS ve START skorlamalarının yatış öngörmedeki değerlilikleri ve birbirlerine üstünlüklerini inceledik. Bu prospektif gözlemsel çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Erişkin Triyaj Alanı'na 01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuran tüm hastalar değerlendirildi. Triyaj esnasında hastaların GAPS ve START skorlamaları hesaplandı ve daha sonra hastaların acil servisten taburculukları veya yatış durumları incelendi. Her iki skorlamanın yatış öngörmedeki değerlilikleri ve birbirleri ile olan kıyaslamaları yapılan ROC analizi eğrisinde AUC değerleri ile incelendi. Toplam 2117 hasta çalışmaya dâhil edilip bu hastalar içerisinden 236 (%11,1) hastanın hastaneye yatışı yapıldığı görüldü. GAPS skorlamasının AUC değeri 0,894 (%95 CI 0,881 to 0,907), START skorlamasının AUC değeri 0,819 (%95 CI 0,801 to 0,835) olarak hesaplandı ve her iki skorlamanın da yatış öngörüsünün yüksek olduğu ancak GAPS skorlamasının START skorlamasına göre yatış öngörüsünün daha üstün olduğu görüldü (P <0,0001). Acil servislerde triyaj esnasında yatış öngörmede GAPS ve START skorlamalarının her ikisinin de yüksek yatış öngörüsü ile kullanılabileceği, iki skorlamanın kıyaslamasında ise GAPS skorlamasının yatış öngürüsünün daha yüksek olduğu tespit edildi. Keywords: Emergency Department, Triage, Admission Prediction, START, GAPS

Summary:

Emergency departments are the units where patient flow is intense, fast and accurate. In recent years, increased emergency service intensity complicates patient management, decreases patient satisfaction and increases emergency service expenditures. Within this context, current triage systems can predict the urgency of patients but not predict hospitalization requirements. In this study, we evaluated two established clinical scores; GAPS and START in hospitalization predictions and their superiority in predicting hospitalization requirements during emergency service triage application. In this prospective observational study, all patients admitted to Akdeniz University Hospital Emergency Service Adult Triage Area between 01-08 June 2018 were evaluated. GAPS and START scores of patients were calculated during the triage and then patients were checked for their discharge from hospital or hospitalization. The ability of both scorings for predicting hospitalization and their comparisons with each other were analyzed with AUC values in the ROC analysis curve. A total of 2117 patients were enrolled in the study and 236 (11,1%) were hospitalized. The AUC value of the GAPS score was 0.894 (95% CI 0.881 to 0.907), the AUC value of the START score was 0.819 (95% CI 0.801 to 0.835) and both scoring predictions were high but the GAPS is a significantly better predictor of need for hospitalization than START (P <0.0001). In predicting hospitalization during triage in emergency services, both GAPS and START could be used with high hospitalization predictions while GAPS is a better predictor of need for hospital admission than START. Anahtar kelimeler: Acil servis, Triyaj, Yatış öngörüsü, START, GAPS