Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil tıp bakım odaklı ultrasonografi eğitiminin içeriği ve yeterliliği

Point-of-care ultrasound training content and evaluation of competency

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 542968 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemiz acil servislerinde uzun zamandır kullanılmasına rağmen USG Acil Tıp Eğitim Müfredatında yeni şekillenmektedir. Çalışmamızın hedefi bakım odaklı ultrasonografi eğitim uygulamalarının acil tıp uzmanlık öğrencilerinin penceresinden nitelik ve niceliksel olarak içeriğini ve yeterliliğini saptamaktır. Bu amaçla oluşturulan çalışma anketi iki bölümden oluşmaktaydı. İlk bölümde demografik veriler, eğitim aldıkları programın sahip olduğu USG donanım niteliği, didaktik ve uygulamalı eğitim içeriğine ilişkin sorular, ikinci bölümde öz değerlendirme için Likert skalasına göre oluşturulmuş rehberlerle tanımlı yeterliliklerin sorgulandığı bölüm mevcuttur. Bu bölümde yanı sıra hasta bakım hizmeti esnasında ortalama öğretim üye eşlikli uygulama sayı ve oranları istenmiştir. Anket Türkiye'deki tüm Acil Tıp eğitim kliniklerine çevrimiçi link sağlanarak iletilmiştir. 249 kişinin dahil olduğu çalışmamızda katılımcılar kurum içi hasta başı uygulamalar hariç acil USG kullanım pratik eğitim saatleri yıllık ortalaması 12.5 saat, teorik eğitim saatler yıllık ortalaması 12.1 saattir. En sık kullanılan eğitim yöntemi "uygulayarak kendi başına öğrenme", ölçme değerlendirme yönteminin "çoktan seçmeli veya standart yazılı sınavlar olduğu saptanmıştır. En yüksek uygulama tanısal alanda kardiyak, travma, aort ve bilier USG değerlendirmesinde, girişimsel alanda USG eşlikli torasentez olduğu gözlenmiştir. Tüm sonografik değerlendirmeler içinde %10.1 uygulama öğretim üyesi eşlikli yapılmaktadır. Çalışmamızla Türkiye'de acil tıp eğitimi veren kliniklerde bakım odaklı ultrasonografi eğitimi için ayrılan didaktik ve uygulamalı eğitim saati, öğretim üyesi eşliğinde değerlendirme oranları, ölçme değerlendirme teknikleri ve eğitim yöntemlerinin uygulanması başlıklarında önerilen uluslararası standartlardan uzak olduğu saptanmıştır. Standart eğitim içeriği ve yeterli didaktik ve uygulamalı öğrenim için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Summary:

Although in US is being used for a long time, in our emergency departments, point of care ultrasound usage is being newly shaped in Emergency Medicine Curriculum. The main outcome of our study was to determine the quantitative and qualitative context of the care-focused ultrasound education practices and to determine the sufficiency of these practices. The questionnaire that was prepared for this purpose has two parts. In the first part there were questions regarding the demographic data, the quality of the residency training programs' US hardware, and the context of the didactic and practical education practices. The latter part consisted of questions regarding the point of care ultrasound sufficiency of the practitioners'. The Likert-type questions in the second part were constructed for self-evaluation in accordance to Likert scale. The questionnaire was forwarded to all the Emergency Medicine residency programs in Turkey via a web link. In our study including 249 participants, the yearly mean hour of practical training was 12,5 hours excluding the in-hospital point-of-care practices. The mean of yearly didactical education was 121,1 hours. The most common method of training was "self-directed learning by practice". The most used assessment and evaluation method was "multiple choice or standard written exams". The most frequently used diagnostic and procedural areas were cardiac, trauma, aorta, biliary US and guidance for thoracentesis. When all the US practices were taken into account only 10.1% were very during supervision of an attending. We found that point care-of-ultrasound training in Turkey is insufficient of didactic and practical hours devoted to training, number of supervised exam and assessment methods and techniques used in training. Further study is required for standard educational content and adequate didactic and practical learning.