Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2014

Acil yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda akut böbrek hasarının sıklığı, nedenleri, tedavi yönetimi ve mortalite ile ilişkisinin rıfle sınıflaması kullanılarak retrospektif olarak incelenmesi

Investigation of incidence,causes, treatment and mortality of acute kidney injury patients in emergency critical care unit, retrospectively, by using rifle classification

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 390097

Tezi Bul
Özet:

İstanbul Üniversitesi Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi'ne 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yatan 244 hasta retrospektif olarak incelendi. 18 yaş altı olan ve yoğun bakım ünitesinde 24 saatten az kalmış hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların yaş, cinsiyet, yatış nedenleri, yoğun bakımda yatış süresi, mekanik ventilasyon süresi, yatış günü APACHE II ve RIFLE skoru değeri, renal replasman tedavisi uygulanmış olan hastaların, renal replasman tedavisi öncesi RIFLE evresi ve mortalite kaydedildi. Çalışmaya katılan 244 olgunun verileri, ilk gün RIFLE evresine göre ABH olan hastalar olan ve olmayanlar arasında karşılaştırmalı analiz edildiğinde yaşın ABH olanlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Diyabet, hipertansiyon ve malignite öyküsünün anlamlı fark oluşturmadığı görüldü. Hastalar yatışın ilk günündeki en kötü RIFLE evresine göre mortalite açısından değerlendirildiğinde, ABH olmayanlar ile olanlar arasında mortalite açısından anlamlı fark bulundu. ABH olanların APACHE II skorları ABH olmayanlara oranla belirgin yüksek bulundu. Yatışının ilk gününde RIFLE sınıflamasına göre ABH olan hastaların YBÜ yatış süreleri ABH olmayanlara göre belirgin derecede yüksekti. Çalışmamızda hastaların önemli bir kısmında yoğun bakım yatışının ilk gününde RIFLE sınıflamasına göre ABH olduğu görülmüş ve bu hastaların yine RIFLE sınıflamasına göre ABH olmayanlara göre mortalitelerinin anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Böbrek hasarına neden olan faktörlerin bilinmesinin ve RIFLE sınıflaması kullanılarak yapılan evrelemenin böbrek hasarı konusunda farkındalığı arttıracağı dolayısıyla mortalitenin azaltılmasına katkıda bulunacağı görüşüne varılmıştır.

Summary:

In our study, 244 patients who had treated in medical&surgical ICU between 1 Jan 2011-31 Dec 2013 in İstanbul University, Cerrahpasa School of Medicine were interrogated retrospectively. The patients who were older than 18 years and of whom length of stay in ICU was longer than 24 hours were included. We collected demographic information from recordings for all patients. Age, gender, reason of admission to ICU, length of stay in ICU, duration of mechanical ventilation, APACHE II score and RIFLE stage in first day of ICU stay and ICU mortality were recorded. We found that age was higher in AKI patients determined acoording to RIFLE. There was no statistically difference in DM, HT, malignity history. We found that the patients who had AKI according to RIFLE had higher mortality rates than non-AKI group. APACHE II scores of patients with AKI were significant higher than non-AKI group. Length of stay of patients with AKI according to RIFLE classification in the first day of ICU stay was significantly longer than non-AKI patients. In our study, AKI was detected in considerable percentage of the patients according to RIFLE on the first day of intensive care stay, it's noted that in this percentage of mortality was significantly higher when compared to the patients having no AKI again according to RIFLE. We concluded that being conscious of the factors that cause kidney damage and staging this harm according to RIFLE classification increases the awareness about kidney damage and so makes contribution to decrease mortality.