Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

Acquisition de la compétence pragmatique dans l'enseignement du FLE:'Etude de l'acte d'argumentation dans le manuel Alter Ego

Yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde edimbilimsel yetilerin öğrenenlere kazandırılması: Alter Ego öğretim kitabında yer alan uslamlama edimlerinin incelenmesi.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351514 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bir dili öğrenmek demek o dilde iletişimsel beceri kazanmak ve o dilde iletişim kurmak demektir. Başka bir deyişle Yazma ve Konuşma gibi yaratıcı becerilerle, Dinleme ve Okuma gibi edilgen becerilerin yanı sıra Toplumdilbilim'in ve Edimbilim'in ön gördüğü neyin, nerede, ne zaman, kiminle, hangi konşullarda konuşulduğunu öğrenerek o dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmayı öğrenmek demektir. Bilişsel kuramlar içinde yer alan Sözceleme ve Edimbilim kuramlarına göre verici ürettiği sözcesinde farklı dilsel yapıları kullanarak kendini dil içinde var eder. Her sözcede belli bir dil edimi vardır. Yani söylediğinin yanında söylemek istediğini de verici oluşturduğu sözcesi yardımıyla verir. Bu görüşten yola çıkarak, bu çalışmamızda, Edimbilimsel ve Sözdizimsel kuramlar başta olmak üzere, çeşitli kuramlar ışığında yabancı dil olarak Fransızca öğrenenlerin, vericinin sözcesini ya da kendi ürettiği sözcesini, tutarlı bir dilsel bütünlük oluşturacak biçimde düzenleyebilme yetisini,diğer bir deyişle edimsel yetileri nasıl kazanabilecekleri özellikle uslamlama edimi bağlamında incelenecektir. Kaldı ki edimsel yetinin yabancı dil öğretimindeki yeri ve önemi çağdaş başvuru yapıtlarında (söz gelimi Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni'nde) vurgulanmıştır.

Summary:

Learning a language means acquiring the communicative competence of that language and being able to communicate in it. In other words, it is learning communicate orally and verbally through the knowledge of what is spoken with whom, when, where and under what circumstances has been foreseen by Sociolinguistics and Pragmatics in addition to the receptive skills such as listening and reading. In view of the theories of utterance and pragmatics that are grounded in the cognitive approaches, the sender realizes himself in the language by using a variety of linguistic patterns in the utterance he has produced. Each utterance contains a particular speech act. Thus, the sender realizes what he actually says as well as what he intend to say with the help of the utterance he has constructed. Acting with this notion, the current study is carried in the light of pragmatic and syntactic theories to show how learners of French as a foreign language can gain the ability to organize the self-produced or other- produced utterances in a way to form a coherent linguistic unit, in other words how they can gain the pragmatic skills. The above mentioned significance of pragmatic competence many reference works such as CEF.