Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Acquisition of field data for agricultural tractor

Traktör için arazi verilerinin toplanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180924 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTACQUISITION OF FIELD DATA FOR AGRICULTURAL TRACTORKOYUNCU, AtayılM.Sc., Department of Mechanical EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Mustafa lhan GÖKLERCo-Supervisor: Prof. Dr. Tuna BALKANMay 2006, 78 PagesDuring the operations of an agricultural tractor, front axle and front axlesupport encounter the worst load conditions of the whole tractor. If the design ofthese components is not verified by systematic engineering approach, thecustomers could face with sudden failures. Erkunt Agricultural MachineryCompany, which is located in Ankara, has newly designed and manufactured thefront axle support of its agricultural tractors. In this study, the design of 2WD(Wheel Drive) Erkunt Bereket Agricultural Tractor?s front axle support has beenverified by developing a verification method, which involves testing the tractor ona special test track and field and together with the computer aided engineeringanalysis, in order to prevent such failures in the lifetime of the tractor.For this purpose, a strain gage data acquisition system has been designed tomeasure the strain values on the component, while the tractor is operating on atest track and field. The locations of the strain gages have been determined bysimulating the selected design load cases through finite element method.Measuring the maximum strains for the front axle support that have beenIVexperienced by the tractor while operating, the stress values have been calculatedand the design safety has been investigated considering the material?s tensilestrength. Secondly, the fatigue life of the component regarding the acquired straindata has been predicted. These processes have led the company to verify thedesign of the front axle support.Keywords: Agricultural tractor, strain gages, data acquisition, field tests, fatiguelife predictionV

Summary:

ÖZTRAKTÖR Ç N ARAZ VER LER N N TOPLANMASIKOYUNCU, ATAYILYüksek Lisans, Makina Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Mustafa lhan GÖKLEROrtak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tuna BALKANMayıs 2006, 78 SayfaTarımsal traktörlerin kullanımı boyunca, ön dingil ve ön dingil mesneditraktör üzerinde ki en kötü yükleme koşullarıyla karşılaşır. Eğer bu parçalar içintasarım doğrulaması sistematik mühendislik yaklaşımıyla yapılmazsa, müşterilerani arızalar ile karşılaşabilir. Ankara'da kurulan Erkunt Tarım Makineleri SanayiiA.Ş., tarımsal traktörleri için ön dingil mesnedinin tasarımını ve üretimini kısa birsüre önce gerçekleştirdi. Bu çalışmada, traktörün kullanım süresi boyuncakarşılaşılabilecek bu tip arızaları önlemek için, iki çekerli Erkunt Bereket tarımsaltraktörlerinin ön dingil mesnedinin tasarım doğrulaması, traktörün özel bir testpisti ve arazi üzerinde test edilmesini ve bilgisayar destekli mühendislikanalizlerini içeren bir doğrulama yöntemi geliştirilerek yapıldı.Bu amaçla, traktör bir test sahası ve arazi üzerinde çalışırken, parçaüzerindeki gerinimleri ölçebilecek bir gerinim ölçer veri toplama sistemi dizaynedildi. Gerinim ölçer konumları seçilen yükleme koşullarının sonlu elemanlarmetodu yardımıyla benzetim yapılarak tespit edildi. Parça üzerinde kigerinimlerin ölçülmesi sonucunda gerilmeler hesaplandı ve tasarım güvenliğimalzemenin gerilme mukavemeti ele alınarak tetkik edildi. Ek olarak, parçanınVIyorulma ömrü toplanan gerinim bilgilerine dayanılarak öngörüldü. Bu süreçfabrikanın ön dingil mesnedinin tasarımının doğrulanmasına öncülük etti.Anahtar Kelimeler: Tarım traktörleri, gerinim ölçer, veri toplama, arazi testleri,yorulma ömrü tahmini.VII