Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakognozi Anabilim Dalı

Actinolema macrolema boiss. (apiaceae) uçucu yağı üzerinde araştırmalar

Studies on the essential oil of actinolema macrolema boiss. (apiaceae)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 194821 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ACTINOLEMA MACROLEMA Boiss. (APIACEAE) UÇUCU YAĞI ÜZER NDEARAŞTIRMALARÖZETBu çalışmada, ülkemizde doğal olarak yetişen, Konya yöresinden toplanmışActinolema macrolema Boiss. yapraklarından ve dövülmüş meyvelerinden sudistilasyonu ile uçucu yağ elde edilmiştir. Meyvelerden su distilasyonu ile ilk üçsaatte ve ikinci üç saatte olmak üzere iki ayrı uçucu yağ elde edilmiştir. Yağların eşzamanlı olarak gaz kromatografisi ve gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi sistemiile analizleri yapılarak bileşimleri ortaya konmuştur. Yaprak uçucu yağı için, yağın %93'üne karşılık gelen 68 bileşik tanımlanmıştır. Meyvelerden elde edilen ilk fraksiyoniçin yağın % 94'üne, ikinci fraksiyon için ise yağın % 89'una karşılık gelen 33 bileşiktanımlanmıştır. Bu çalışma ile Actinolema macrolema Boiss. yaprak ve meyvelerineait uçucu yağların bileşimi ilk kez ortaya konmuştur.Uçucu yağdan bileşiklerin izolasyonunda başta kolon kromatografisi olmak üzerekromatografik teknikler uygulanmış, izole edilen bileşiklerin yapı tayinlerispektroskopik yöntemlerle (MS, 1H-NMR ve 13C-NMR) gerçekleştirilmiştir.Uçucu yağdan kolon kromatografisi ile oksijensiz seskiterpen yapısında bileşiklerolan gaya-5,7(11)-dien, selina-3,7(11)-dien ve oksijenli seskiterpen yapısında juniperkamfor izole edilmiş ve yapıları aydınlatılmıştır. Gaya-5,7(11)-dien bileşiğinindoğadaki varlığı ilk kez bu çalışma ile bildirilmektedir.Meyvelerden elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesi Gram negatif veGram pozitif mikroorganizmalara ve Candida albicans fungusuna karşımikrodilüsyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. lk üç saatte alınan uçucu yağdaStaphylococcus epidermidis'e karşı kuvvetli inhibisyon tespit edilmiştir. Her iki yağında, Candida albicans fungusuna karşı standart antifungal madde kadar etki gösterdiğigörülmüştür.Anahtar Kelimeler: Actinolema macrolema, uçucu yağ, izolasyon, gaya-5,7(11)-dien, GC/MS, biyolojik aktivite.iii

Summary:

STUDIES ON THE ESSENTIAL OIL OF ACTINOLEMA MACROLEMA Boiss.(APIACEAE)ABSTRACTThis work presents the results of studies on essential oils obtained byhydrodistillation in the first three hours and following three hours from crushed fruitsof Actinolema macrolema Boiss. collected from its natural habitat in Konya. Theessential oils were analysed by gas chromatography and gas chromatography/massspectrometer, simultaneously. 68 components were characterized representing % 93of the leaf oil. 33 components were characterized representing % 94 of the firstfraction and % 89 of the second fraction. To the best of our knowledge, this is thefirst report on the essential oil of this species.Isolation of some of the compounds from the oil was carried out usingchromatographic and spectral techniques such as MS, 1H-NMR and 13C-NMR.The following sesquiterpene hydrocarbons, guaia-5,7(11)-dien, selina-3,7(11)-dien vejuniper camphor were isolated from the oils by column chromatography. Theoccurrence in nature of the compound guaia-5,7(11)-dien is reported for the first time.Antimicrobial activities are reported for the essential oils on gram negative, grampositive microorganisms and the microfungus Candida albicans using microdilutionmethod. The distillation product of first three hours had a strong inhibition onStaphylococcus epidermidis. The two essential oils had the same effect on Candidaalbicans as the standart material.Key Words: Actinolema macrolema, essential oil, isolation, guaia-5,7(11)-dien,GC/MS, biological activity.iv