Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Çalışmaları Bölümü

Activation policies during the EU candidacy process: An analysis into the profiles, experiences and expectations of Turkish women attending labour market training programs

AB adaylık sürecinde aktif istihdam politikaları: Türkiye'de mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların profil, deneyim ve beklentilerine yönelik bir analiz

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345515 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to inquire the profiles, experiences and expectations of Turkish women attending the labour market training programs. The latter emerged as one of the key dimensions of the labour market policies adopted by Turkey within the EU candidacy process, in order to raise its female labour force participation rates which is well below the EU standards. The study first reviews the status of Turkish women in the labour market. It then locates the development of the activation approach in labour market policies within the framework of increasing neoliberalisation of the Turkish economy, which especially since the 2000s, overlapped with Turkey's EU candidacy process. The study derives on field work that entailed a combination of focus group and in depth interviews with women who were enrolled at the time or had successfully completed labour market training programs organised by both the central government (Is-Kur contracted training programs) and one of the local governments (Cankaya Municipality, Ankara). Through an analysis of the self-statements of the interviewees, the study finds that such programs have considerable potential in terms of increasing women's labour force participation, their prospects for economic empowerment and that they contribute to women's self-confidence and self-actualization. The study also highlights that provision of labour market training programs through multiple channels such as through programs coordinated by both the central and local governments increases the accessibility of the programs concerned for women.

Summary:

Bu tezin amacı Türkiye'de mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların profil, deneyim ve beklentilerini analiz etmektir. Bu kurslar, Türkiye'nin adaylık sürecinde, kadınların AB ortalamasının oldukça altında olan işgücüne katılım oranının arttırılmasına yönelik olarak benimsediği işgücü piyasası politikalarının önemli bileşenlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma, Türkiye işgücü piyasasında kadının durumunu inceledikten sonra ülke ekonomisinin özellikle 2000li yıllardan beri AB adaylık süreciyle örtüşen neoliberalleşme süreci çerçevesinde işgücü piyasası politikalarında aktifleşme yaklaşımının gelişimine odaklanmaktadır. Çalışma, merkezi hükümet (İŞKUR) ve yerel hükümetlerden biri (Çankaya Belediyesi, Ankara) tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına kayıtlı olan ya da hâlihazırda başarıyla tamamlamış olan kadınlarla yapılan odak grup ve derinlemesine mülakatları içeren bir alan çalışmasına dayanmaktadır. Kadınların kendi ifadelerinden hareketle, çalışmada bu programların kadınların işgücü piyasasına katılımlarını ve ekonomik güçlendirme olanaklarını arttırma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu ve kadınların özgüvenlerine ve kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunduğu görülmektedir. Çalışma ayrıca mesleki eğitim kurslarının, hem merkezi hem de yerel hükümetler gibi çeşitli kanallar aracılığıyla verilmesinin, söz konusu programların kadınlar açısından erişilebilirliğini arttırdığına dikkati çekmektedir.