Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Actualization of the virtual: New considerations of space and time in architecture

Sanalın gerçekleştirilmesi: Mimarlıkta yeni mekan ve zaman anlayışları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172292 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ACTUALIZATION OF THE VIRTUAL: NEW CONSIDERATIONS OF SPACE AND TIME IN ARCHITECTURE Küçükbaşlar, Burcu M. Arch, Department of Architecture Supervisor: Asst. Prof. Dr. Şebnem Yalmay Çinici March, 2006, 79 pages This thesis explores the interaction between virtual and actual realms in architecture through digital design process and developing environment qualities thereby. The focus will be on the projects that are designed in digital medium to be generated in physical environment. By examining the design attitude of selected four projects in this context, this thesis claims that the two realms of virtual and actual are interdependent. The framework of the study is based on Gilles Deleuze's definitions of "actualization of the virtual", and "realization of the possible". In this study, besides its connotations of digital technology, the concept of virtual is highlighted with its meaning of "potential". The philosophical discourse on virtual and actual proves that the relation between these two realms has a potential to generate new conceptual fields. According to this study, for architecture "actualization of the virtual", cultivates the "unforeseen relations and new connections" in terms of new understandings of space and time. This study introduces the conceptual pairs of form-unform, autoplastic-alloplastic space and linear-nonlinear time to develop discussions on the concerned process. IVThe aim is to explore new space and time considerations both in the design process and in the physical architectural environment generated by this process. The emphasis will be on how responsive and interactive environments speculate the established conceptions of space and time in-between virtual and actual realms. This thesis claims that the architectural projects between virtual and actual are subject to break the traditional understandings of space and time. Keywords: virtual-actual, space-time, form-unform, autoplastic-alloplastic space, linear-nonlinear time

Summary:

oz SANALIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: MİMARLIKTA YENİ MEKAN VE ZAMAN ANLAYIŞLARI Küçükbaşlar, Burcu Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Şebnem Yalınay Çinici Mart, 2006, 79 sayfa Bu tez mimarlıkta sanal ve gerçek arasındaki etkileşimi, dijital tasarım sürecinde ve bu bağlamda gelişmekte olan çevresel kalitelerde incelemektedir. Araştırma, dijital ortamda tasarlanarak fiziksel çevrede üretilen projeler üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda seçilen dört projenin tasarım yaklaşımlarım inceleyerek, bu tez, sanal ve gerçeğin birbirine bağımlı olduğunu ileri sürmektedir. Çalışmanın çerçevesi Gilles Deleuze'ün "olanaklının gerçekleştirilmesi" ve "sanalın gerçek olması" tammlanna temellenmektedir. Bu çalışmada sanal kavramı, dijital teknolojilerle çağnşımlanmn yam sıra, içerdiği "potansiyel" anlamıyla öne çıkarılmıştır. Zira sanal ve gerçek kavramlarım tartışan felsefi söylem, bu iki kavram arasındaki ilişkinin yeni anlayışlar yaratacak bir potansiyele sahip olduğunu doğrulamaktadır. Bu çalışmaya göre, "sanalın gerçek olması" mimarlık için yeni mekan ve zaman kavramaları anlamında "beklenmedik ilişkiler ve yeni bağlantılar" üretmektedir. Bu çalışma, bahsedilen mimari süreçle ilgili tartışmaları yürütmek için form- formsuz, otoplastik-aloplastik mekan ve doğrusal-doğrusal olmayan zaman olarak tanıtılan kavram çiftleri ortaya koymaktadır. vıBu sorgulamanın amacı yeni mekan ve zaman anlayışlarım hem tasarım sürecinde hem de bu sürecin etkinleştirdiği mimari ortamda incelemektir. Vurgu, cevap verebilen ve etkileşimli mimari çevrelerin sanal ve gerçek dünyalar arasındaki yerleşik mekan ve zaman anlayışlarım nasıl yerinden sarstığı üzerinedir. Bu tez, sanal ve gerçek arasındaki mimari sürecin geleneksel mekan ve zaman anlayışlarını sorguladığına dikkat çekmektedir. Anahtar Kelimeler: sanal-gerçek, mekan-zaman, otoplastik-aloplastik mekan, doğrusal-doğrusal olmayan zaman vıı