Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

2012

Acute and chronic effects of synthetic estrogen 17 alpha-ethinylestradiol on biological nitrification processes

Sentetik östrojen 17 alfa-etinilestradiol'un nitrifikasyon prosesi uzerine akut ve kronik etkisi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 350468

Tezi Bul
Özet:

Bu calışmada sentetik bir hormon olan 17alpha-etinilestradiolun (EE2) nitrifikasyon prosesi uzerine akut ve kronik etkileri, EE2'nin biyolojik olarak parcalanabilirliliği ve mikrooragnizmanın depolama ozellikleri incelenmiştir. Bir arıtma tesisinden alınan aktif camur, evsel atıksu karakteristiğine sahip olan pepton icerikli sentetik atıksuya aklime edilmiş ve sistem kararlı hale gelene kadar işletilmiştir. Camur yaşı 10 gun olan sistemin hidrolik bekletme suresi 1 gundur. Sistem kararlı hale geldikten sonra, ilk olarak akut deneyler uygulanmış ve EE2'nin nitrifikasyon prosesi uzerine olan akut etkileri araştırılmıştır. Bu safhadaki deneyler, hacmi 2 L olan reaktorlerden birine sadece pepton karışımı, diğerine ise pepton karışımı ile birlikte 1 mg/L EE2 hormonu eklenmesi ile tamamlanmıştır. Akut deneylerin tamamlanması ile sisteme sentetik atıksu ile EE2 aklimasyonu birlikte uygulanmış ve konvansiyonel parametrelerle sistem izlenmiştir. Sisteme yapılan EE2 aklimasyonu ile birlikte, kronik deneylere gecilmiş ve 40 gun boyunca hacmi 2 L olan reaktorlerde oksijen tuketim hızındaki değişim izlenmiş ve EE2'nin nitrifikasyon prosesi uzerine olan kronik etkileri araştırılmıştır. Tum deneyler icin ucucu askıda katı madde miktarı 1200 mg UAKM/L iken giriş KOİ konsantrasyonu 360 mg KOİ/L'dir. Ayrıca, tum bu deneylere ek olarak su ve katı fazda EE2 olcumleri de yapılmıştır. Deneyler suresince mikroorganizmanın depolama kapasitesini tespit etmek icin PHB olcumleri yapılmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak, uygun arıtma şartlarını saptamak icin ASM3'e gore kinetik ve stokiyometrik katsayılar AQUASIM programı yardımı ile hesaplanmıştır.

Summary:

In this study, activated sludge taken from biological treatment plant in .stanbul, was used for the studying a selected hormon, namely, 17?¿-ethinylestradiol (EE2). Activated sludge was acclimated to synthetic peptone mixture having similar characteristics of domestic sewage. System was operated until biomass reached to steady state conditions at a sludge age of 10 days and hydraulic retention time of 1 day at 20 ?C. After the acclimation of biomass to aimed operating conditions, the effect of EE2 to activated sludge was investigated under nitrifying conditions. Firstly, acute effects of EE2 was examined with respirometric analysis. Acute experiments representing the same conditions in respirometric tests were conducted in parallel for the only peptone mixture and together with 1 mg/L EE2 solution. After acute effects of EE2 was searched, the batch reactor was acclimated to EE2 during 40 days. Then, acclimation of EE2 with peptone mixture was performed and monitored through respirometric studies as well as conventional parameters. Batch experiments were conducted in 2 L reactors and they were started with biomass taken from batch reactor continuously operated at steady state. Each reactor was started with the necessary amount of acclimated biomass seeding alone to obtain endogenous oxygen uptake rate level of biomass. Changes in the oxygen uptake rate (OUR) of the system were monitored for 1 day. The volatile suspended solid concentrations were approximately 1200 mg VSS/L and influent COD conentrations 360 mg COD/L for all runs. Furthermore, EE2 analysis was performed with HPLC for solid and liquid phase, separately. Kinetic and stoichiometric coefficients were estimated via AQUASIM for optimum treatment conditions according to ASM 3. Therefore, it is getting more important to investigate the kinetic and stoichiometric coefficients for the systems treating the chemical.