Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadın politikası

The Justice and Development Party's women politics

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 231047 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada merkez seçmen kitlesini özellikle Orta Anadolu'nun muhafazakarlarının oluşturduğu bir parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, kadının statüsünü yükseltme ve kamusal alana katılımını sağlama konusundaki görüşleri ve kadın politikasının genel çerçevesi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Türkiye kadının eğitim, istihdam, sağlık, hukuk ve siyaset alanındaki konumu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu alanlarda atmış olduğu pratik adımlar, hukuki düzenlemeler üzerinde durulmuş, Parti'nin ideal kadın imgesi ortaya konulmaya çalışılmıştır.Kuruluşundan itibaren Milli Görüş çizgisinin devamı olmadığını, ?değişim?in partisi olduğunu vurgulayan Adalet ve Kalkınma Partisi, Avrupa Birliği ile işbirliği veya yakın ilişkilerinin ötesinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını hedeflemektedir. Bir taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa Birliği yanlısı tavrı, Türkiye'de cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için partinin gerekli adımları atmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi, muhafazakarlığı sebebiyle kadını aile bağlamında ve daha çok geleneksel cinsiyet rolleri üzerinde temellendirmektedir. Ailenin korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ise kadını merkeze koymaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi, muhafazakarlık, piyasa ekonomisi, küreselleşme içinde kalkınma ve Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde bir sentez yakalamaya çalışmakta ve kadın politikası buna göre şekillenmektedir.Kalkınmanın ve Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin kilit noktalarından biri olan cinsiyetler arası eşitliği sağlamak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek ya da temel hedefi olmadığı halde temel göstergeler bağlamında kadın erkek eşitliğini sağlamak, kadının statüsünü yükseltmek açısından parti olumlu gelişmeler kaydetmekte ve İslami kalıpları zorlamaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı boyunca kadınların Batılılaşmanın ve modernleşmenin taşıyıcılığı rolleri devam ettirilmiş, kadın ve kadın haklarının değişimi, kadının özgürleşmesi amaçlanmış, kadın imgesi sayesinde kamusal alanın ahlaki kontrolü ve İslamileştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Summary:

In this study, as being a party whose central constituent body is mainly composed of Central Anatolian conservatists, the Justice and Development Party?s (the JDP - Adalet ve Kalkınma Partisi) points of view on the improvement of the status of women and their participation in the public sphere, and the general outline of woman politics are taken into account. For this aim, the position of women in Turkey in the fields of education, employment, health, law and politics, and the practical steps taken by and legal arrangements made by the Justice and Development Party in all these fields are dwelled on, and the image of `Ideal Woman? of the Party are tried to be shown.The JDP, highlighting from the beginning being a political party of ?change? and not being the follower of the line of the National Outlook (Milli Görüş), the main İslamist political movement in Turkey, aims that Turkey be part of the European Union, beyond close relations and collaboration with it. On the one hand, the pro-EU attitude of the JDP results in necessary steps to eliminate gender inequality in Turkey. On the other hand, because of its conservatism, the Party fixes woman in the family context and traditional gender roles, and thus, puts woman into center in the preservation of family and bringing up healthy generations. Among conservatism, free market politics, development in globalization and the EU adaptation process, the JDP tries to catch a sytnhesis and this gives shape to the woman politics.Providing equality between sexes as one of the key points of development and EU adaptation process is not the only or the main target of the JDP, but in respect of the main indicators, the Party makes positive progress in providing equality between man and woman, improving the status of women, and shakes Islamic standards of mode of life. During the the rule of the Party, women?s role in modernization and westernization are kept, the devolopment of women?s rights and the liberation of women are are targeted, and but, through the image of woman, the moral control and Islamization of the public sphere are tried to be secured.