Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyolojik analizi

Sociological analysis of justice and development party

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127804 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET: AKP'Iilerin muhafazakar-demokrat olarak ortaya koyduğu siyasal kimlik birbirine eklemlenmiş ve aynı zamanda birbiriyle çelişen iki farklı görünüm sergilemektedir. AKP'nin ortaya çakış sürecinden beri sergilediği paradoksal yapı, toplumsal ve siyasal alanda parti üzerinde soru işaretleri yaratmaktadır. AKP'nin siyasal kimliğindeki muğlaklık ve belirsizliğin yanında AKP'nin söylemlerinde muhafazakar-demokratlık sıkça vurgulansa bile, bunun kuşkuyla karşılandığı ve AKP'ye olan bu güvensizlikten hareketle, söz konusu partiyle ilgili görünenlerin ardında kalan asıl ve saklı bir kimliğin var olma olasılığı bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Sosyolojik açıdan AKP'yi ele alan bu çalışmanın verilerini elde etmek için, AKP'den 50 kişilik milletvekili örneklemiyle çalışılmıştır. Çalışmada verileri toplamak için Anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada kısaca belirtmek gerekirse şu sonuçlara ulaşılmıştır; Örneklemin % 94'ü AKP'yi Muhafazakar- Demokrat olarak görmektedir. Eğitim durumu bakımından, AKP'li milletvekillerin genel ortalamasının % 86'sı Yüksekokul/Üniversite mezunlarından oluşmaktadır. milltetvekillerinin 3 Kasım seçimlerinden önce mesleklerine bakıldığında, Profesyonel mesleklerden % 64, Milletvekili % 12, İş adanılan % 24 olarak görülmüştür. Örneklemin, % 46'sı AKP'nin karizmatik bir lidere sahip olduğunu belirtmiştir. Milletetvekillerinin, neden AKP'den aday oldunuz sorusuna, % 26'lık bir oranla Erdoğan'ımı Karizmatik liderliğinden dolayı derken, % 48 'inin ise AKP'nin toplumun tüm kesimlerini içine aldığını ve toplumun tüm kesimlerinden kişilerin partinin kadrolarında yer aldığına bağladıklarını görmekteyiz. Örneklemi oluşturan miüetveldllerinin verdikleri cevaplar arasında, bölgesel düzeylerde görüş farklılığına rastlanmıştır. AKP yapısı itibariyle de "heterojen" bir görünüm sergilemektedir. Anahtar Sözcükler: Liberalizm, Merkez-Çevre, Neo-Liberalizm, Siyasi Partiler, Milli Görüş, Muhafazakarlık, İktidar Seçkinleri, İslamcılık, Kemalizm 190

Summary:

ABSTRACT AKP's politic identy as a "Conservative-Democrat" shows two diffent views which are articulated and, at the same time, are in contradiction each other. AKP's structure as a paradox puts some questions on the party in the social and politic areas. AKP's politic identity has recondite and uncertain characterictics. Beside, Conservative-Democrat in the AKP's pronunciation even is emphasized frequently but this arouses suspicious and brings up the lack of confidence to the AKP. In sum, the main problem of this study is the posibility of existence of a hidden and real identy behind the apparents of under consideration party. For getting data of the study that examines AKP in sociological perspective, we studied with the sample of fifty deputies of AKP. We used questionnaire tecnique to get data. To sum up, in this study we reached these results; % 94 of the sample see AKP as Conservative-Democrat. As to education level, % 86 of AKP's deputies are College/University graduates, the deputies professions before 3 November election are like these: % 64 of them are professional profession, % 12 of them are deputy, % 24 of them are businessman. % 46 of the sample stated that AKP had a charismatic leader, the deputies answered this question "Why were you a candidate from AKP?" % 26 said that because Erdoğan is a charismatic leader. According to % 48 all levels of the society can take place in parties staff. Among the answers of the sample, idea dscrimination in regional level was run into. AKP has a heterogeneous construction. Key words: Liberalism, Center- Periphery, National View, Conservatism, Neo-Liberalism, Political Party, Power's Elite, Pan-İslamism, Kemalism 191