Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Adana ili, genel lise ve endüstri meslek lisesi öğrencilerinin okuldaki kural dışı davranışlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

The opinions of teachers and students reagardin to misbehaviours at general and vocational high schools in Adana province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204616 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, genel lise ve endüstri meslek lisesi öğrencilerinin okuldakikural dışı davranışlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerininbelirlenmesine ve karşılaştırılmasına yönelik tarama modelinde biraraştırmadır.Araştırmanın hedef evrenini, Adana ili merkez ilçelerinde bulunanendüstri meslek lisesi ve genel lisenin dokuzuncu sınıf öğrencileri ve buokulların dokuzuncu sınıflarında derslere giren öğretmenler oluşturmaktadır.Araştırmanın örnekleminde, 350 öğretmen ve 405 öğrenci olmak üzere toplam755 katılımcı bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anketkullanılmıştır. Anketler ile toplanan verilerin analizi, SPSS istatistik programı ileyapılmıştır. Analizlerde aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmıştır.Ayrıca, öğretmen ve öğrencilerin okulda kural dışı davranışları hakkındakigörüşleri arasında anlamlı fark olup olmadığını bulmak için t-testi analizlerikullanılmıştır.Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:Genel lise öğrencilerinin, ankette yer alan kural dışı davranışların tamamıiçerisinde ?en çok? yaptıklarını düşündükleri davranış; ?derste arkadaşlarıylakonuşma?dır. Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin, ankette yer alan kural dışıdavranışların tamamı içerisinde ?en çok? yaptıklarını düşündükleri davranış;?arkadaşlarına lakap takma? dır.Genel lise öğretmenlerinin, ankette yer alan kural dışı davranışlarıntamamı içerisinde ?en çok? yapıldığını düşündükleri davranış; ?ders ziliçalmasına rağmen sınıf kapısının önünde bekleme? dir. Endüstri meslek lisesiöğretmenlerinin, ankette yer alan kural dışı davranışların tamamı içerisinde ?ençok? yapıldığını düşündükleri davranış; ?arkadaşlarına karşı kaba konuşma?dır.Genel Lise öğretmenleri ile Meslek Lisesi öğretmenlerinin, öğrencilerinkural dışı davranışları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur.Genel lise öğretmenleri, Endüstri Meslek lisesi öğretmelerine göre öğrencilerinkural dışı davranışları daha az yaptıklarını düşünmektedir.Genel Lise öğrencileri ile Meslek Lisesi öğrencilerinin, kural dışıdavranışları ile ilgili görüşleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Summary:

This is a descriptive study which aimed to find out and compare theopinions of teachers and students regarding the misbehavior at general andvocational high schools.The population of the survey composed of teachers and the ninth gradestudents who are taught in Vocational High Schools and General High Schoolsin Adana province. The participant of the research sample (In total 755)included 350 teachers and 405 students.The questionnaire was used as a data gathering technique. The datacollected thorough questionnaires have been analyzed by using SPSS(Statistical Package for Social Sciences). During the analysis, arithmetic meanand the Standard deviation were found. In addition, in order to find out whetheror not there is any significant differences between the opinions of teachers andstudents about the misbehaviors of students at school the t-test were used.The main findings of the research can be summarized as follows.As far as the misbehaviors according to the General High Schoolstudents are concerned, the main misbehavior found to be ? talking with theirfriends during the lesson?. When looked at the misbehaviors according to theVocational High School students, ?giving nicknames to their friends? found tobe the mostly used one.Of all the misbehaviors included in the questionnaire the most appliedprimary misbehaviors according to the teachers of General High school was;?waiting in front of the door although the bell rings?. This is ?talking unkindlytowards their friends? for Vocational High School teachers.It has been found that, there is a significant difference between theopinions of General High School teachers and Vocational High School teachersabout the misbehaviors of the students. When General High School teachersand Vocational High School teachers? opinions are compared, General HighSchool teachers think that students are doing less misbehavior.It has been fount that there were no significant differences between theopinions of General High School students and Vocational High Schoolstudents about the misbehaviors of the students.