Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Anabilim Dalı

Adana Yumurtalık'ta karides ağı ile avcılıkta hedef dışı ve ıskarta av oranlarının belirlenmesi

Determination of bycatch and discard catch rates on shrimp net fishing in Adana Yumurtalık

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170117 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADANA YUMURTALIK'TA KARİDES AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Koray TUÇDAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Hasan H. ATAR Bu araştırma Adana ili Yumurtalık ilçesinde yürütülmüştür. Karides ağı ile yapılan avcılıkta, karides ve karides dışında avlanan türlerin pazarlanan ve atılan kısımları incelenmiştir. Bölgede 2004 yılının nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında on beş günlük periyotlar halinde avlanılan su ürünlerinin kayıtlan alınmıştır. Nisan-Eylül 2004 periyodunda incelenen 3513 bireyin 1017' sini hedef tür olan karides, 1307'sini yan ürün ve 1189'unu ise ıskarta av oluşturmuştur. Toplam av içinde hedef türün ağırlık olarak payı % 19,94, yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin payı % 40,17, ıskarta av olarak ayrılan su ürünlerinin payı ise % 39,89 bulunmuştur. Toplam av içerisinde hedef türün sayı olarak yüzdesi % 28,94, yan ürünün payı % 37,20 ve ıskarta avın payı ise % 33,86 olarak hesaplanmıştır. Hedef tür olan karidesin birim güç basma (100 m) düşen av miktarı 105,61±16,29 g, yan ürün olarak avlanan su ürünlerinin birim güç başına (100 m) düşen av miktarı 207,26±76,34 g, ıskarta avın birim güç basma (100 m) düşen av miktarı ise 219,88±176,74 g olarak saptanmıştır. Ağırlık açısından hedef tür ile ıskarta av, hedef tür ile yan ürün ve yan ürün ile ıskarta av arasındaki ilişkinin önemli (P< 0,05) olduğu belirlenmiş, sayı olarak değerlendirildiğinde de yine hedef tür ile ıskarta av, hedef tür ile yan ürün ve yan ürün ile ıskarta av arasındaki ilişkinin önemli (P < 0,05) olduğu, 2005, 46 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Hedef dışı av, ıskarta, karides ağı, av oram

Summary:

ABSTRACT Master Thesis DETERMINATION OF BYCATCH AND DISCARD CATCH RATES ON SHRIMP NET FISHING IN ADANA YUMURTALIK Koray TUÇDAN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Fisheries Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan H. ATAR This study was carried on by Yumurtalık district of Adana province. By catching with the shrimp net, marketable and. discarded part of the catch, such as shrimp and other species were investigated. In the area, sample of catch were taken,in april,may June July,august and September 2004 by fortnight periods. Investigated 3513 species in April-September 2004 was consisted of 1017 shrimps, 1307 pieces bycatch species, and 1 189 discard species. It was founded that as a weight share of target species from the total catch 19,94 %, share of bycatch 40,17 %, share of discard 39,89 %. Quantitative percentage of target species 28,94 %, as share of bycatch 37,20 % and as a share of discard catch 33,86 % were calculated. Shrimp which target species as 105,6I±16,29 g, catch per unit (100 m) effort of bycatch species as 207,26±76,34 g, catch per unit effort of discard catch as 219,88±176,74 g, were determined Relationship between bycatch and discard,target species and bycatch, and target species and discard as weight was important (P< 0,05). When evaluated by quantitave, the relationship between target species and discard catch, target species and bycatch, bycatch and discard catch was determined as important (P< 0,05) 200S, 46 page KEY WORDS: bycatch, discard, shrimp net, catch rate