Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Adana-Yüreğir ovası sulama sahası Yemişli köyü arazi toplulaştırması sonunda oluşacak ortalama parsel büyüklüğünün belirlenmesi

Determination of the of the average parcel greatness after land consolidation at Yemişli village at Adana_Yüreğir plain watering field

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100975 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ADANA-YÜREGIR OVASI SULAMA SAHASI YEMİŞLİ KÖYÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI SONUNDA OLUŞACAK ORTALAMA PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ ÖZET Toprak, insanların çok yönlü faydalandıkları bir doğal kaynaktır. Toprak insanın üzerinde yaşadığı, yiyeceğini elde ettiği bir mal olmakla kalmayıp aynı zamanda insan için bir yatırım aracı olarak da işlev görmektedir. Toprağın en önemli fonksiyonu insanların yiyecek ihtiyacını karşılamasıdır. İnsanların toprak işleyerek yiyecek elde etmesi işlemine "tarım" denilmektedir. Tarımsal çalışmalardan tam randıman alınabilmesi için arazilerin alansal olarak büyük, düzgün şekilli olması gereklidir. Bu özelliklere sahip tarım arazileri zamanla çeşitli sebeplerle parçalanmaktadır. Bu parçalanma tarım üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Tarım arazileri parçalandıkça, elde edilen verimde düşmektedir. Arazilerin gittikçe parçalanması sonucunda tarım yapılamayacak alana sahip araziler oluşmaktadır. Ayrıca araziler parçalandıkça, tarla içi geliştirme hizmetleri adı verilen yol, sulama, drenaj, tesviye, ıslah gibi sistemlerden yararlanma oram da düşmektedir. Arazi toplulaştırması ile parçalanmanın meydana getirdiği sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır. Arazi toplulaştırması temelde aynı amaca hizmet etmesine rağmen değişik sahalarda değişik şartlarda farklı yöntemler uygulanmaktadır. Arazi toplulaştırması dağımk arazilerin toplulaştırması yarımda sulama, yol, drenaj sistemlerinin inşası ve arazilerin tesviye ve ıslah edilmesi fonksiyonlarına da sahiptir. Günümüzde bu fonksiyonların yamnda toplulaştırma sahasında yaşam koşullarının iyileştirmesi çalışmaları da yapılmaktadır. IXTürkiye'de iki türlü arazi toplulaştırması uygulaması vardır: Zorunlu ve isteğe bağlı arazi toplulaştırması. Zorunlu arazi toplulaştırması Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, isteğe bağlı arazi toplulaştırması Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmaları 1961 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Günümüze kadar İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde değişik proje alanlarında yapılmış, halen Konya, Aydın, Şanlıurfa illerinde çalışmalar devam etmektedir. Örnek bir çalışma da İzmir-Bergama Kadıköy köyünde sürmektedir. Bu çalışmada, Adana ili Aşağı Seyhan Havzası Yüreğir Ovası Sulama sahasındaki Yemişli köyünde başlanacak olan proje için toplulaştırma sonrası dağıtılacak parsel büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla, ilgili yasal mevzuat, uygulama teknikleri, uygulanmış projelerde toplulaştırma öncesi ve sonrası verilerin karşılaştırılması yapılmıştır.

Summary:

DETERMINATION OF THE AVERAGE PARCEL GREATNESS AFTER LAND CONSOLIDATION AT YEMİŞLİ VILLAGE AT ADANA- YÜRE?İR PLAIN WATERING FDZLD SUMMARY Land is an object which people use in lots of ways. Land has functions that people live on it, take food from it and use it as an investment tool. The most important function is encountering the food needs of people. The people obtain their food by cultivating the land, this procedure is called "agriculture". To obtain full yield from agricultural works, the lands must be big and have one piece. The agricultural lands are cut into pieces in time by different reasons. This cutting into pieces has unsuccessful effects on agriculturing. Depending on the agricultural lands cutting into pieces the yield decreases. As a_ result of this cutting into pieces the greatness of some lands become a little bit of that the agricultural works cannot be done. In addition when the pieces of lands increase the ratio of pieces using the road, drainage, watering, levelling and amelioration systems decrease. By land consolidation, the problems caused by land cutting are solved. Although land consolidation is fundamentally serves the same aim, at different areas, in different conditions and that is applicated in different methods. Land consolidation is uniting the dispersed areas with constructing the systems like watering, road, drainage, levelling and amelioration for these areas. Today with these duties the life conditions are also improved. In Turkey there are two kinds of land consolidation applications: Voluntary and obligatory. Obligatory land consolidation is done by Land and Agriculture Reform General Directorate and voluntary is done by Village Services General Directorate. xiLand consolidation is began in 1961 at Turkey. Until today, applications have been done at Inside Anatolian, Ege and Southeast Anatolia Sections and still the works being are continued at Konya, Aydın, Şanlıurfa and etc. As an example project we work about an application at İzmir-Bergama-Kadıköy village. In this study, to estimate the average parcel greatness after consolidation for a project at Yemişli Village of Yüreğir Watering Field and Down Seyhan River Basin, the laws, application techniques and the data of the applicated projects before and after consolidation are being compared. Xll