Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Adapazarı kalıcı deprem konut alanlarının peyzaj tasarımı açısından irdelenmesi

Examine of Adapazarı permanent earthquake housing areas in landscape design

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 213728 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada öncelikli olarak, doğal olayları felakete döndüren etkenler, dolayısıyla zararlarının azaltılmasına yönelik önlemler ve korunma etkinliklerinin gerekliliği tespit edilmiştir. Yapılan Kalıcı Konut Alanları için yer seçim ölçütleri, deprem sonrası açık ve yeşil alanların işlevleri ve önemi peyzaj tasarımı açısından irdelenmiştir. İkinci olarak, tarihi boyunca depremler nedeniyle çok sayıda can ve mal kayıplarına uğramış ve topraklarının %95'i deprem tehdidi altında bulunan Türkiye'de, deprem sonrası kalıcı konut alan planlamasının önemi ve gerekliliği belirtilmiştir. Bununla birlikte kalıcı konut alanları planlamasında peyzaj tasarımının yeri, önemi ve işlevleri ile Adapazarı'ndaki kalıcı konut alanlarındaki çalışmalar incelenmiştir. Sonuç olarak, yapılan doğru uygulamaların yanında bazı hataların ve eksikliklerin yapılmış olduğu belirlenmiş, kullanıcı psikolojisine ve beklentisine uygun tasarımlar yapılması gerekliliği gözlemlenmiştir. ANAHTAR KELİMELER : Adapazarı, kalıcı deprem konutları, toplu konut, deprem, Karaman, Camili

Summary:

In this study, first of all the factors which convert natural events into disasters, so the precautions to reduce its harms and requirements of protection activities is determined. Location Choosing Criterions for Permanent Housing Places, the functions of the open and green places and its importance in terms of landscape design is examined. Secondly, the importance and necessities of planning Permanent Residence Space in Turkey which suffered a lot of losses of life and property in its history and 95 percentages of its lands are in danger of earthquake is indicated. Besides, the importance, place and functions of Landscape Design in Permanent Housing Places Planning and studies at Permanent Housing Places which took place in Adapazarı is examined. As a result, besides the right applications, there were also mistakes and deficiencies made and the neccesities of the design which appropriate the psychology and expectation of users are observed. Key Words : Adapazarı, permanent earthquake housing, public housing, earthquake, Karaman, Camili