Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Anabilim Dalı / Mekatronik Mühendisliği Bilim Dalı

2006

Adaptif seyir sistemlerinin yakıt tüketimine etkisinin incelenmesi

Investigation on the effect of adaptive cruise control on fuel consumption

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 223805

Tezi Bul
Özet:

Petrolün sonlu bir kaynak olması ve içten yanmalı motor teknolojisinin petrolebağımlı gelişmesi, petrolün etkin ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Butez çalışmasında sürüş konfor ve güvenliğinin arttırılması için geliştirilmişAdaptif Seyir Sisteminin (ASS), ağır ticari taşıtlarda kullanılması durumundayakıt tüketimine etkisi incelenmiştir. ASS modeli Matlab/Simulink ortamındamodüler yapıda kurulmuştur. ASS modeli içinde yer alan ağır ticari taşıtparametrelerinin en doğru şekilde belirlenmesi için deneysel çalışmalargerçekleştirilmiş, elde edilen veriler ile parametre belirleme çalışmasıyapılmıştır. ASS modelinde yer alan iki araçtan biri olan ön araç için seyirsistemi kontrolcüsü, arka araç için ASS kontrolcüsü ve sürücü modelioluşturulmuştur. ASS'nin yakıt tüketimi üzerindeki etkisinin belirlenmesi içingerekli test parkurları modellenmiştir. Çeşitli yol şartlarında farklı hız ve hızprofillerinde simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen simülasyonlarsonucunda, ASS bulunan aracın sürücülü araca oranla daha az yakıt tükettiğiyani ASS'nin yakıt tasarrufuna katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Gerçektrafik ortamını yaratmak için hazırlanan yol ve hız senaryolarının tamamındaASS'nin yakıt tüketimini önemli oranda azalttığı gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Adaptif Seyir Sistemi (ASS), Yakıt Tüketimi, YakıtTasarrufu, Ağır Ticari Taşıt Modeli, ASS Modeli, Sürücü Modeli, Güç AktarmaOrganları Modeli, Parametre Belirleme, İçten Yanmalı Motor Hesabı, ASS İleYakıt Tüketimi Simülasyonu

Summary:

Petroleum must be used effectively because it is not an endless resource.Internal combustion engine technology is heavily dependent on petroleum. Inthis thesis, the effect of using Adaptive Cruise Control (ACC) on fuelconsumption of heavy commercial vehicles is examined. A modular ACC modelis developed. An experimental study was performed to identify the parametersof the heavy commercial vehicle which is modelled as part of the ACC study.The data obtained from the experiments were examined and then parameterswere obtained. The ACC model contains two vehicles which have the sameproperties. First of them is the front vehicle that has only cruise control. Theother is the rear vehicle which is driven by either a driver model or the ACCcontroller. A virtual test track was designed for use in ACC model simulations.ACC simulations were realized under various road and traffic conditions anddifferent vehicle speeds. The simulation results show that the fuel consumptionof the ACC controlled vehicle is less than that of the driver controlled vehicle.As a result, the findings show that ACC is an effective system for fuel saving ofheavy duty vehicles.Keywords: Adaptive Cruise Control (ACC), Fuel Consumption, Fuel Economy,Heavy Commercial Vehicle Model, ACC Model, Driver Model, Power TrainModel, Parameter Estimation, Internal Combustion Engine Calculation, FuelConsumption Simulations with ACC