Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Aday imajının seçmen tercihi üzerine etkisi Yılmaz Büyükerşen örneği

The effect of the candidate image in termes of voter choice the example of Yılmaz Büyükerşen

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 278448 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gelişen ve değişen dünyamızda artık insanlar sahip oldukları ve insanlara gösterdikleri imajları ile tanınmaktadırlar. İmaj artık hayatımızın vazgeçilmez ve bizi biz yapan bir öğesi haline gelmiştir. Bireyler gerek iş hayatlarında gerekse de sosyal hayatlarında kendilerini farklı kılacak bir imaj arayışı içine girmiş bulunmaktadır. İmaj öğesinin sosyal hayatımıza bu denli girmesi onun başka alanlara da etki etmesine yol açmıştır. Bu alanlardan biri de siyasettir. Değişen dünya yapısına uygun olarak artık siyasette değişime uğramaya başlamıştır. Daha önceleri parti ve partililik kavramları ön plandayken günümüzde bireyselleşmeye de uygun olarak aday kavramı ve aday imajı hususu öne çıkmaktadır. Artık seçmenler oy verme tercihlerinde partiden çok adaya yönelmeye başlamışlardır. Bu da aday imajı kavramının öne çıkmasını ve seçmen tercihlerini etkilemesini sağlamıştır.Bu çalışmanın amacı oluşturulan siyasi kampanyalarda aday imajının kadın ve erkek seçmen tercihlerine ne derece etki ettiğini belirlemektir. Bunun içinde Eskişehir'de yapılan 2009 yerel seçimleri baz alınarak Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in kadın ve erkek seçmenler gözündeki imajı belli başlı liderlik ve aday imajı teorilerine göre incelenmiştir. Bu inceleme Eskişehir'de 50 kadın ve 50 erkek ile yüzyüze gerçekleştirilen alan çalışması verilerine dayanmaktadır.

Summary:

In the developing and the changing world, the images that the people have start to identify them to the other people. In our lifes, images come to an important items and start to make us uniq. In the business or the social life the persons start to search a different images to provide themselves different identities. With the entering of the image items in our social lifes, they start to effect the other sides like politics. In the changing world, the politics start to change too. In todays world with the suitability of individualization, candidates and candidate images start to be a more important concepts than the political parties and the political concepts. The voters start to give their votes to the candidates than the political parties. This orientation makes the candidate image concept more important and effect the voters choice.The main aim of this research is to identify how the candidate image effect the woman and man voters choice. For this reason in the research, Yılmaz BÜYÜKERŞEN?s candidate image in the 2009 Eskişehir local elections was investigated and evaluated with the main concepts of leadership and candidate image theories. This research was made in Eskişehir with 50 woman and 50 man by using face to face field working techniques and the main idea of this research is resisting the data?s that we get from that samples.