Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Aday öğretmenlerin ilk yıl mesleki deneyimlerinin Hammerness, Darling-Hammond ve Bransford'un öğretmen eğitimi modeli bağlamında incelenmesi: Bir çoklu durum çalışması

Examining the first year teaching experiences of beginning teachers with Hammerness, darling-Hammond and Bransford teacher education model: A multi-case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 494205 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada öğretmenlikte ilk yıl mesleki deneyimlerini yaşayan aday öğretmenlerin öğretmen vizyonlarındaki değişimlerin Hammerness, Darling-Hammond ve Bransford öğretmen eğitimi modeli bağlamında incelenmesi ve bu dönemde karşılaştıkları sorunlarla sorun kaynaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada çoklu durum çalışması deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak 2014-2015 öğretim yılında Eskişehir ilinde göreve başlayan üç aday öğretmen araştırmanın katılımcıları olarak belirlenmiştir. Veriler bir öğretim yılı boyunca yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler, katılımcı gözlemler ve bir açık uçlu anket yoluyla toplanmıştır. Ayrıca araştırma süresince araştırmacı tarafından araştırma günlükleri yazılmıştır. Verilerin analizinde ikinci düzey tümevarım analizi kullanılmıştır. Öncelikle her aday öğretmenden elde edilen veriler birbirinden bağımsız olarak analiz edilmiş, daha sonra üç aday öğretmene ilişkin sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda üç aday öğretmenin genel öğretmen vizyonlarında, mesleğe yönelik anlayışlarında, kuramsal ve uygulamaya dönük araçlarında, öğretim uygulamalarında ve eğilimlerinde değişimler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üç aday öğretmenin ilk yıl mesleki deneyimleri süresinde sınıf yönetimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, kurumsal işleyiş, öğretim programı/materyali, öğrenci ve kişisel/mesleki gelişim kaynaklı sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Summary:

The present study examines both the changes in beginning teachers' visions with regard to Hammerness, Darling-Hammond and Bransford's teacher education model and the sources of challenges they faced with during their first year of teaching. The research design of the study was a multi-case study. Three beginning teachers who started teaching in public schools in Eskisehir, Turkey at the beginning of 2014-2015 schooling year was selected as participants through purposeful sampling. The data were collected through semi-structured and unstructured individual interviews, participant observations, and a questionnaire that included open-ended questions during 2014-2015 schooling year. In addition, research logs were also kept by the researcher throughout the study. Inductive analysis was used to analyse the collected data. After the data from each participant were analysed independently, they were compared with each other. The study revealed several changes in beginning teachers' visions. The changes vary in their overall teacher visions, understandings, conceptual and practical tools, practices and dispositions. Moreover, the study revealed that the beginning teachers faced with a lot of challenges based on classroom management, pre-service teacher education, organizational procedures, curriculum/instructional materials, students' characteristics, and personal/professional development during their first year of teaching.