Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Toplulukları Anabilim Dalı

Adaylık sürecinde Türkiye ve AB'de devlet yardımları

State aids in Turkey and European Union on the process of candidacy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 191390 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hüzmeli Durnagöl, Yasemin, Adaylık Sürecinde Türkiye ve AB'de DevletYardımları, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. GamzeAşçıoğlu Öz, 211 s.Genel olarak, kamu kurumları tarafından ekonomik faaliyetgösteren firma ya da sektörlere verilen dolaylı ya da dolaysız malikatkılar olarak tanımlanan devlet yardımları, yatırımları teşvik etmek,şirketleriistihdamı artırmak, ihracatı geliştirmek, zor durumdakikurtarmak ve yeniden yapılandırmak gibi değişik amaçlara yönelikverilebilmektedir. Devlet yardımları, ülkelerin vazgeçemeyeceğimüdahale enstrümanları olmanın yanı sıra, yerinde kullanıldığındaekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır.Avrupa kıtasında istikrar ve refah bölgesinin sınırlarınıngenişletilmesini amaçlayan Avrupa Birliği, rekabeti bozucu etkisi olandevlet yardımlarını ortak pazara aykırı kabul ederek, bu müdahaleşekline bir düzenleme getirmiştir. Rekabeti bozan veya bozmakla tehditeden ve üye ülkeler arasındaki ticareti engelleyen devlet yardımlarıyasaklanırken, bazı muafiyetlerle ortak pazar ile bağdaşan devletyardımlarının yolu açılmıştır. Devlet yardımlarının izlenmesi vedenetlenmesi Komisyon'un yetkisinde olup, temel kural yapılanyardımların üye ülkeler tarafından Komisyon'a bildirilmesidir.Tam üyelik sürecinde mevzuatını Avrupa Birliği'neuyumlaştırmaya çalışan Türkiye, devlet yardımları alanında da AvrupaBirliği rekabet politikasına uygun olarak mevzuatını uyumlaştırmakdurumundadır. Bu kapsamda, Türkiye genel olarak mevzuatını AB1müktesebatı ile uyumlaştırmış olmakla beraber ülkemizin devletyardımları alanında Avrupa Birliği ile arasındaki sistem farklılıklarınıaşarak mevzuatını uyumlaştırma yolunda atması gereken adımlarbulunmaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde, devletyardımları alanında bazı yardım programlarında değişikliklere gitmesi,bazı yardım programlarını da kaldırması gerekmektedir. Yeni bir hukukiçerçevenin oluşturulması ve devlet yardımlarını izleyecek vedenetleyecek bir otoritenin kurulmasıyla birlikte, devlet yardımları dahaşeffaf bir yapı içinde verilecek, rekabet ortamının iyileşmesisağlanacaktır.2

Summary:

Hüzmeli Durnagöl, Yasemin, State Aids In Turkey and European UnionOn The Process Of Candidacy, Master?s Thesis, Advisor: Asst. Prof. Dr.Gamze Aşçıoğlu Öz, 211 p.State aids that are generally defined as economical benefitsprovided directly or indirectly to companies or sectors that showeconomic activity, can be given for intentions such as: to promoteinvestments, increase employment, boost export, to help economicallychallenged companies and to restructure companies. State aids are notonly the indispensable interference instruments of the state; but alsomake very important contributions to the economy when usedexpediently.European Union that aims to enlarge the limits of the region ofstability and prosperity in Europe has regulated this means ofinterference considering them contradictory with the Common Marketfor their damaging impact to competition. While those aids that damageor threaten the competition and prevent trade between Member Stateshave been prohibited; others that are compatible with the CommonMarket have been enabled with some exemptions. The Commission isin charge of monitoring and controlling the state aids; with the basicprincipal of them being reported by the Member States to theCommission.Turkey, working to make its legislation compatible with theEuropean Union on the process of ?Full Membership?, has to adjust1its regulations in order to be consistent with the competition policy ofthe European Union. In this sense, there are steps to be taken toeliminate the system differences between the European Union andTurkey and adjusting the regulations regarding the state aids. Thereare some state aids to be eliminated and there are some aids to bemodified by Turkey on the process of Full Membership. With theconstitution of a new legal frame and establishment of an authority tomonitor and control the state aids, the aids will be given within a moretransparent structure providing a better competition environment.2