Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

2004

Adeziv reçine simanların diş sert dokularına olan tutunma özellikleri incelenmesi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 157685

Tezi Bul
Özet:

6. ÖZET Bu çalışmanın amacı 4. jenerasyon, 2 farklı dentin bonding sisteminin mine, mine- dentin ve dentin yüzeylerine tutunma özelliklerinin, makaslama kuvvetlerine karşı direnci araştırılmıştır. 20 adet üst orta kesici diş, 20 adet üst 1. premolar diş ve 20 adet alt 3. molar diş kendi içlerinde 10'ar örnek içeren 6 gruba ayrılmıştır. I. ve II. Grupta yer alan örneklerin mekanik preparasyonu tamamlanan mine yüzeylerine, III. ve IV. Grupta yer alan örneklerin mekanik preparasyonu tamamlanan mine-dentin yüzeylerine ve V. ve VI. Grupta yer alan örneklerin mekanik preparasyonu tamamlanan dentin yüzeylerine Syntac ve Clearfil Sebond üretici firmaların önerileri doğrultusunda uygulanmıştır. Bonding uygulanan yüzeylere hazırlanan bir silikon kalıp yardımıyla standart olarak kompozit reçine bloklar ışıkla polimerize edilerek uygulandı. Her örnek akrilik reçine blok içerisine yerleştirildikten sonra üniversal test cihazına, makaslama kuvvetleri uygulanmak üzere hazırlanan bir düzenek vasıtasıyla yerleştirildi. Makaslama kuvveti, 0.5 mm lik paralel bıçak ağzı şeklinde bir uçla, tam kompozit reçine blokla diş yüzeyinin temas noktası hizasından 1 mm/dak hızla 90 derecelik bir açıyla kırılma gerçekleşene kadar uygulandı. Kırılma arımda oluşan kuvvetler kaydedildi ve gerilim değerleri hesaplandı. Kruskal Wallis testi ile tüm grupların istatistiksel değerlendirmesi yapıldı (p-0.05). İkili grup karşılaştırmalarda Mann- Whitney U testi kullanıldı. Tüm grupların gerilim değeri ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır, ikili karşılaştırmalarda ise, gruplar arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmamızın bulgularına göre, farklı diş yüzeylerine uygulanan her iki bonding sisteminin makaslama kuvvetlerine karşı dirençleri arasında fark oluşmadığı sonucuna varılmıştır. 53

Summary:

7. SUMMARY The aim of this study is to coMPare the shear bond strengths of fourth jeneration two dentin bonding systems bonded to enamel, enamel-dentin and dentin. 20 maxillary central incisors, 20 maxillary premolars and 20 mandibular 3. molars were randomly distributed into 6 groups, each consists of 10 specimens. Syntac and Clearfil Sebond were bonded to the mechanically prepared enamel surfaces in group I and II., mechanically prepared enamel-dentin surfaces in group III. and IV., mechanically prepared dentin surfaces in group V. and VI. following the manufacturers' directions. A column of composite resin were bonded to the prepared surfaces by a silicon ring mold. Each specimen was embeded in a acrylic resin and then placed in a fixture on an universal testing machine. A shear load was applied at a 90 degree angle to the composite resin-tooth surface interface until fracture, at a crossspeed of 1 rnm/min. Failure loads were recorded. Statistical evaluations of all groups were performed by using Kruskal Wallis test and Mann- Whitney U test was used for paired coMParasions. There was significant difference between the mean fracture of the groups but paired comprasions revealed no statistically significant difference. In this study, the two bonding systems bonded to different tooth surfaces relieved significantly the same shear bond strengths. 54