Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Adi ortaklığın temsili

Representation of ordinary partnership

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422276 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Üç ana bölümden oluşan tezimizin birinci bölümünde adi ortaklık müessesesi genel olarak incelenmiş ve bu bağlamda unsurlarına, özelliklerine, hukukumuzdaki yeri ve önemine değinilmiştir. Adi ortaklığa ilişkin bu genel açıklamalardan sonra ikinci bölümde, TBK. m. 637 hükmü çerçevesinde adi ortaklığın temsili ve bu bağlamda ilk başlık altında adi ortaklıkta temsil yetkisinin kazanılması ve kapsamı; ikinci başlık altında adi ortaklıkta dolaylı temsil ve bunun sonucunda kazanılan hak ve borçların ortaklığa geçişi; üçüncü başlık altında adi ortaklıkta doğrudan temsil ve unsurları; dördüncü başlık altında temsil yetkisinin sona ermesi ve sonuçları; son başlık altında ise yetkisiz temsil incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise TBK. m. 638 f. 3 hükmü uyarınca adi ortaklıkta temsil sonucu oluşan ortakların üçüncü kişilere karşı sorumluluklarının özellikleri ve genel olarak müteselsil sorumluluk incelenmiştir. Anahtar Kelimeler : Adi Ortaklık, Temsil, Temsil Yetkisi, Dolaylı Temsil, Doğrudan Temsil

Summary:

This paper has been prepared as master thesis at Social Sciences Institute Istanbul University. The first part of the thesis, which consists of three parts, offers an overall review of the ordinary partnership, and touches upon its components, characteristics, its place and significance under the law. Following this overall explanations on ordinary partnership, the second part discusses the representation in ordinary partnership under Article 637 of Turkish Code of Obligations, and in this regard, it continues to discuss acquisition and scope of the authority to represent under first heading; and indirect representation in ordinary partnership and transfer of ensuing rights and obligations to the partnership under the second heading; and direct representation and its components in ordinary partnership under the third heading; and expiration of the authority to represent and its consequences under the fourth heading; and unauthorized representation under the last heading. The third part, which is the last one, discusses the characteristics of the obligations of partners against third parties, which come into question as a result of representation in ordinary partnership, along with joint liability in general. Keywords : Ordinary Partnership, Representation, Representative Authority,Indirect Representation, Direct Representation