Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

2008

Adi ortaklıkta temsil

Representation in ordinary partnership

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 261769

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tezimizin birinci bölümünde adi ortaklıkta dolaylı temsil hali ve bu şekilde yapılan işlemden doğan hak ve borçların ortaklara (ortaklığa) nakli incelenmiş, ikinci bölümde adi ortaklıkta doğrudan temsil ve genel temsil hükümlerinin adi ortaklığa uygulanabilirliği ve temsil karinesi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde adi ortaklıkta yetkisiz temsil hali ve dördüncü bölümde temsilin hükümleri başlığı altında, ortaklık malvarlığı, bu malvarlığı üzerinde ortakların elbirliği hak sahipliği, ortakların alacaklılarının alacaklarını elde etmeleri ve ortaklık borçlarından dolayı ortakların müteselsil sorumlulukları hali üzerinde durulmuştur.

Summary:

This study has been prepared as a master thesis at Istanbul University Social Sciences Institue. In the first part of thesis, indirect representation in ordinary partnerships and the transfer of rights and duties that come from such represantation have been examined. In the second part, the applicability of direct represantation and common represantation clauses to ordinary partnership and representation presumption have been discussed. In the third part, representation without authority has been handled. Finally, in the fourth part, partnership assets, the right of participation of partners for such assets, gaining credits by creditors of partners and joint liability of partners caused by partnership debts have been emphasized as the title of representation clauses.