Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Adil Yakubov'un romanlarında sosyal ve kültürel meseleler

Social and culturel subjects in Adil Yakubov?s novels

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280073 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Özbekistan Türk edebiyatı, geçmişi çok eskilere dayanan, Türk kültürü içerisinde edebî ve tarihî hususi hasletlere sahip bir sahadır. Bu çalışmada Özbekistan Türk edebiyatının son dönem ünlü yazarlarından Adil Yakubov'un romanları incelenerek sosyal ve kültürel bir takım meseleler belirlenmiş, yazarın şahsî bakış açısı ortaya konulmaya çalışılarak Özbek Türk edebiyatı içerisindeki yeri ve önemi değerlendirilmiştir.Araştırılan konunun daha iyi değerlendirilebilmesi için tezin birinci bölümünde, yazarın hayatı ve edebî şahsiyeti ele alınmış, ikinci bölümde incelenen eserlerin vak'ası ve olay örgüsüne yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, eserlerde tespit edilen sosyal meseleler değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde, eserlerde kendini gösteren kültürel meseleler incelenmiş, güzel sanatlar, dil, gelenek ve görenekler ile dinî ve tarihî bakımdan değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise, ele alınan bölümler kısaca değerlendirilmiş, sahaya ve yazara dair bir takım görüşler belirtilmiş, teklifler sunulmuştur.

Summary:

Uzbekistan-Turkish Literature is an area dating back to very old times and it contains particular literary and historical characteristics in Turkish culture. In this study, the novels of Adil Yakubov, one of the famous latest Uzbek Turkish Literature authors, have been reviewed, some social and cultural issues are specified and the importance and position of these issues in Uzbek Turkish Literature are evaluated through attempting to present the author's personal aspect.For the purpose of better evaluation of the searched subject; in the first part of the thesis the life and the literary character of the author is discussed; in the second part the events and the plots of the studied works are considered. In the third part, the social issues specified in the novels are evaluated. In the fourth chapter, the cultural issues stated in the works have been analyzed; and many considerations are made in terms of fine arts, language, customs and traditions and in religious and historical aspects. As for the conclusion part, the subject matters are briefly evaluated, several opinions related to the author and the area are stated and some proposals are offered.