Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2000

Adil yargılama kapsamında 'Makul süre' ve Türk ceza adalet sisteminde gecikme sorunu

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 94274

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Makul sürede yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6.maddesine göre temel haklardan biridir. Sözleşmeye ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi' nin kararlarına göre, taraf devletler bu güvenceyi sağlamakla yükümlüdürler. 6. maddenin öngördüğü "makul süre" koşuluna gerek medeni gerekse ceza davalarında uyulmaması nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugüne dek çok sayıda ihlal karan vermiş ve şikayet olunan devletleri tazminata mahkum etmiştir. Türkiye aleyhine de adil yargılanma hakkı ve makul süreye ilişkin olarak yapılan şikayetlerin birçoğu sonuçlanmış ve çoğunlukla da tazminata hükmedilmiştir. Türk ceza adalet sisteminde, ceza davalarını makul sürede sonuca ulaştırma bugün için artık bir uluslar arası yükümlülük haline gelmiştir. Bununla birlikte makul süre koşulu, ceza davasında diğer unsurların da gerçekleşmesiyle bir anlam ifade eder. Olayı ne pahasına olursa olsun hızla sonuca ulaştırma, adil yargılanma hakkının diğer güvencelerine aykırılık oluşturur. Türk ceza adalet sisteminin etkin olup olmadığının temel göstergelerinden biri davaların görülme süreleridir. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında genel olarak süreler arasında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak Türk ceza adalet sisteminde, ciddi oranda "gereksiz bekleme süreleri" nedeniyle davaların görülme süreleri uzamaktadır. Sonuçta sistemin ürettiği kamu hizmetinin kalitesi tartışılır hale gelmektedir. Gecikme nedenlerinin tespiti ve buna göre gerekli yasal düzenlemelere ve yeniden yapılanmaya gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bunun için sistem anlayışı çerçevesinde hareket edilerek, alternatif önlemler üzerinde durulması gerekir. 141

Summary:

SUMMARY Right to trial within a reasonable time, is one of the fundamental rights according to Article 6 of European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. According to the Convention and the i desicions of the European Court of Human Rights the contracting parties are obliged to secure this. Due to non-aplication of this "reasonable time" condition provided by Article 6 in both civil and criminal cases, European Court of Human Rights has decided about many violations and has sentenced the states complained for compensation. Many of the complaints againts Turkey about right to fair trial and reaonable time have been completed and in most of these compensation has been sentenced. Completing the criminal cases within a resonable time is now an international obligation for the Turkish criminal justice system. However the provision of reasonable time will have a positive meaning with the realisation of other elements of criminal cases. Despite of all, completing the cases quickly will result with the vioalton of other securities of right to fair trial. One of the basic indicators whether Turkish criminal justice system is effective, is the trial periods of the cases. Comparing with the European countries, there does not appear a remarkable difference in common. However, in Turkish criminal justice system the trial periods of the cases are being extended seriously due to "unnecessary waiting" periods. Finally the quality of the public services produced by the system are then subject to discussions. It is obligatory to determine the reasons of the delays and to enact the required rules and to go to reconstuction. In order to achieve this it is required to act within the frame of system concept and to determine alternative measuers.