Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Genel Kamu Hukuku Bilim Dalı

Adil yargılanma hakkı ve yargılamada silahların eşitliği problemi

Right to a fair trial and the principle of the equality of arms in jurisdiction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228313 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde ?Adil Yargılanma Hakkı? düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ?Hakkaniyete uygun dinlenme? hakkı, maddenin düzenlediği ilkelerin bir kısmının mahkeme içtihatlarıyla belirlenmesini sağlamış, silahların eşitliği ilkesi bu yolla ortaya çıkmıştır. Silahların eşitliği, AİHM kararlarında ?bir tarafı davanın diğer tarafı karşısında nitelikli bir dezavantaj içine sokmayacak şartlar altında, her bir tarafın delilleri de dahil olmak üzere, davasını ortaya koymak için makul bir olanağa sahip olması zorunluluğu? biçiminde tanımlanmaktadır. Bu çalışma, silahların eşitliği ilkesinin tarihsel gelişimini ve unsurlarını incelemektedir.

Summary:

The ?Right to a Fair Trial? is regulated in the Article 6 of ?European Convention on Human Rights?. The ?Right to a Fair Hearing?, which is regulated in the first paragraph of this article, provided determination of some principles by case law of European Court of Human Rights, thus the ?Equality of Arms? principle was established. According to the Court, ? `equality of arms? implies that each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case - including his evidence - under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent.? In this thesis, historical background and factors of Equality of Arms Principle are examined.