Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Adıyaman'da Alevilik

Alawism in Adıyaman

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 323613 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüz Alevîliğinin sağlıklı bir şekilde anlaşılması toplumsal birlik, kar-deşlik ve güven ortamı için hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden Alevîlik tarihsel süreç içerisinde ele alınmalı; gelenek, görenek, dini esas ve inançları bir bütün olarak incelenmelidir. Dolayısıyla bu çalışmada Alevîliğin inanç, ibadet, kültür ve ahlâk ilkelerinin bilimsel olarak incelenmesi, bu bağlamda Anadolu Alevîliğinin bir parçası durumunda olan Adıyaman yöresindeki Alevîler (Adıyaman'da Alevîlik), tarihsel süreç, inanç, ibadetleri, örf ve adetleri, ahlâkî kuralları, demografik yapıları ve coğrafî dağılımlar bakımından araştırılmıştır.

Summary:

The correct comprehension of today?s Alawism, has a vital importance for public unity, brotherhood and security environment. For this reason Alawism should be considered within the historical period, its traditions and religious principles should be examined as a whole. Therefore in this study; belief, worship, culture and moral principles of Alawism were examined scientifically and in this context, Alawis in Adiyaman (Alawism in Adiyaman) region were researched in terms of historical period, belief, traditions, moral rules, demographic structures and geographical distribution.