Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

Adjustment to breakup of romantic relationships: Initiator status, certainty about the reasons of breakup, current relationship status and perceived social support

Romantik ilişkilerin bitiminde yaşanan ayrılığa uyum:Ayrılığa karar verme durumu, ayrılık nedenlerinin netliği,şu andaki ilişki durumu,algılanan sosyal destek

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250726 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main purpose of the present study was to examine the possible factors that affect the adjustment to breakup of romantic relationships. Initiator status, certainty about the reasons of breakup, current relationship status, and perceived social support were examined in regard to adjustment to breakup.The sample of the study consisted of 397 participants (192 (48.4%) female, 205 (51.6%) male). At the beginning, the invited sample consisted of 561 (276 female, 285 male) participants; 164 of the participants who had not broken off their romantic relationship within the past two years were excluded. Data collection instruments of the study were demographic information form, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and Fisher?s Divorce Adjustment Scale.One-way ANOVA and post-hoc test were conducted to determine the differences among initiator groups in terms of adjustment to breakup. Results showed that there were significant differences between the initiator and non-initiator groups and also between non-initiator and mutual decider groups. There wasn?t significant difference between the initiator and the mutual decider groups. The results of t-tests showed that there was a significant difference between the groups who were certain about the reasons of breakup and those who were not in regard to adjustment to breakup. There was also significant difference between the groups who had another romantic relationship after the breakup and those who did not have regarding the adjustment to breakup. Besides these, bivariate correlation analysis indicated a significant relationship between perceived social support and adjustment to breakup.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı romantik ilişkilerin bitiminde yaşanan ayrılığa uyumu etkileyen bazı etmenleri incelemektir. Bu çalışmada, ayrılığa kimin karar verdiği, ayrılık nedenlerinin net olup olmaması, ayrıldıktan sonra yaşanan duygusal bir ilişkinin varlığı ve algılanan sosyal destek ayrılığa uyumu etkileyen bazı etmenler olarak ele alınmıştır.Araştırmanın örneklemini, 397 katılımcı (192 (48.4%) kadın, 205 (51.6%) erkek) oluşturmaktadır. Başlangıçta araştırmanın örneklem sayısı 561 (276 kadın, 285 erkek) iken son iki yıl içinde ayrılık deneyimi yaşamayan 164 kişi araştırmadan çıkarılmıştır. Çalışmada kullanılan veri toplama araçları, demografik bilgi formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Fisher'ın Boşanmaya Uyum Ölçeği'dir.Ayrılığa karar veren gruplar arasındaki farkı incelemek için tek yönlü varyans analizi ve Post-hoc testi yapılmıştır. Sonuçlar, ayrılık kararını kendi alan grup ile ayrılık kararını kendi almayan grup arasında ve ayrılık kararını birlikte alan grup ile ayrılık kararını kendi almayan grup ortalamaları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğunu göstermiştir. Ayrılık kararını birlikte alan grup ile ayrılık kararını kendi alan grup ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. T- testi sonuçları, ayrılık nedenlerinden emin olan grup ile emin olmayan grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda ayrılıktan sonra yeni bir duygusal ilişkisi olan grup ile olmayan grup ortalamaları arasında da ayrılığa uyum bağlamında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunların yanı sıra iki değişkenli korelasyon analizi sonuçlarına göre algılanan sosyal destek ile ayrılığa uyum arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.