Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İnönü Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Adjuvan hormonoterapi alan hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanserli hastalarda vücut kitle indeksi ve diğer metabolik durumların hastalıksız sağkalım üzerine etkisi

The Effect of Body Mass Index and Other Metabolic Conditions on Disease Free Survival in Patients with Adjuvant Hormonotherapy Field Hormone Receptor Positive Early Stage Breast Cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 534105 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adjuvan Hormonoterapi Alan Hormon Reseptörü Pozitif Erken Evre Meme Kanserli Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ve Diğer Metabolik Durumların Hastalıksız Sağkalım Üzerine Etkisi Amaç: Bu çalışmanın amacı hormon reseptörü pozitif adjuvan hormonoterapi verilen erken evre meme kanserli hastalarda hastalıksız sağkalım üzerine obezite, diyabet, hiperlipidemi ve tiroid fonksiyon bozukluğu gibi metabolik durumların ve adjuvan hormonoterapinin etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şubat 2012-Şubat 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı'na başvuran tanı anında metastatik olmayan ve hormon reseptörü pozitif adjuvan hormonoterapi verilen 637 tane hasta çalışmaya dahil edildi ve dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar tanı anındaki vücut kitle indeksi, LDL kolesterol değeri, diyabet varlığı, tiroid hormon hormon profili, aldığı adjuvan hormonoterapiye göre sınıflandırıldı. 637 hastanın 82 tanesinde metastaz gelişmiş olup bu hastaların hastalıksız sağ kalım süreleri ay olarak hesaplandı. Bulgular: Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler ışığında hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanserli hastalarda adjuvan hormonoterapi olarak aromataz inhibitörü verilen grupta vücut kitle indekslerinin arttıkça hastalıksız sağkalım süresinin kısaldığı, tamoksifen verilen grupta ise hastalıksız sağkalım süresinde anlamlı farklılık olmadığı tespit edildi. Ayrıca tanı anındaki LDL kolesterol değeri yüksek olan hastaların hastalıksız sağkalım süresinin LDL kolesterol değeri normal olanlara göre daha kısa olduğu; ancak diyabet varlığı veya tiroid hormon profilinin hastalıksız sağkalım süresini etkilemediği tespit edildi. Sonuçlar: Hormon reseptörü pozitif erken evre meme kanserli, vücut kitle indeksi yüksek ve hiperlipidemik olan hastalara adjuvan hormonoterapi olarak aromataz inhibitörü verildiğinde hastalıksız sağkalım süresi daha kısa olduğundan bu kriterleri taşıyan hastaların adjuvan hormonoterapisinde aromataz inhibitörü dışındaki tedavilerin seçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Aromataz inhibitörleri, hiperlipidemi, meme kanseri obezite, tamoksifen, tip 2 diyabet, tiroid fonksiyon bozukluğu

Summary:

The Effect of Body Mass Index and Other Metabolic Conditions on Disease Free Survival in Patients with Adjuvant Hormonotherapy Field Hormone Receptor Positive Early Stage Breast Cancer Aim: The aim of this study was to investigate the effect of metabolic conditions such as obesity, diabetes, hyperlipidemia and thyroid dysfunction on disease free survival in patients with hormone receptor positive early stage breast cancer who received adjuvant hormone therapy. Material ve Method: Between February 2012 and February 2017, 637 non-metastatic and hormone receptor-positive patients who received adjuvant hormone therapy at the diagnosis of Inonu University Medical Faculty Medical Oncology Department were included in the study and their files were evaluated retrospectively. The patients were classified according to the body mass index, LDL cholesterol level, presence of diabetes, thyroid hormone profile, and adjuvant hormone therapy. 82 of 637 patients had metastasis and their disease-free survival was calculated as month. Results: In the light of the data obtained in our study, it was found that the body mass indexes increase of the patients who were given aromatase inhibitor as adjuvant hormone therapy in the hormone receptor positive early stage breast cancer patients decreased the disease-free survival time and there was no significant difference in the disease-free survival in the tamoxifen group. In addition, patients with high LDL cholesterol levels at the time of diagnosis have a shorter disease-free survival than those with normal LDL cholesterol levels; but the presence of diabetes or thyroid hormone profile did not affect the disease-free survival time. Conclusıon: Since patients with high body mass index and hyperlipidemia with hormone receptor positive early stage breast cancer have a shorter duration of disease-free survival in patients with aromatase inhibitor as adjuvant hormone therapy, we think that treatments other than aromatase inhibitor should be chosen in the selection of adjuvant hormone therapy. Key words: Aromatase inhibitors, breast canser, hyperlipidemia, obesity, tamoxifen, thyroid dysfunction, type 2 diabetes