Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Disiplinlerarası Adli Tıp Anabilim Dalı / Fizik İncelemeler ve Kriminalistik Bilim Dalı

Adli amaçlı konuşma ve konuşmacı tanımadaki etmenlerden biri olarak Prosody (Bürün) öğeleri

Prosody elements as one of the factors in forensic speech and speaker recognation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 107860 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

81 ÖZET Adli Amaçlı Konuşma ve Konuşmacı Tanımadaki Etmenlerden Biri Olarak Prosody (Btirtin) öğeleri Adli amaçlı konuşma ve Konuşmacı tanımada Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Ses Analiz Laboratuvarında kullanılmakta olan yöntemde, suç konusu kasette konuşması geçen ve mukayese analizi yapılacak kişinin konuşmalarından mukayese metni oluşturulmakta ve bu metin hedef kişilere okutturulmak sureti ile mukayese kayıtları oluşturularak, orijinal konuşma kayıtları ile karşılaştırılmaktadır. Bu yöntemin icrasında, metinden okuma esnasında vurgu, tonlama, vb. gibi btirün öğeleri büyük bir ölçüde kaybolmaktadır. Bu tez, kaybolan bu btirün öğelerinin alternatif bir ezberden tekrar yöntemi kullanılarak mümkün olduğu ölçüde geri kazanılmasını, bu sayede daha sağlıklı bir adli amaçlı konuşmacı tanıma analizi yapılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla 16 farklı konuşmacıya ait doğal konuşma, ezberden tekrar ve metinden okuma olmak üzere üç farklı durumda aynı metin üzerinden ses kaydı yapılmıştır. Oluşturulan bu kayıtlardan elde edilen spektrogram ve DÖK parametreleri her bir konuşmacı için konuşmacıdan kaynaklanan farklar açısından karşılaştırılmış ve analize pozitif katkısı olacağı değerlendirilen bulgular elde edilmiştir. Bu bulguların ışığı altında, ezberden tekrar alternatif yönteminin daha da geliştirilerek mevcut yönteme entegre edilmesi sonucunda oluşturulacak yeni yöntemin adli amaçlı konuşma ve konuşmacı tanımaya pozitif yönde katkısı olacağı ortaya konmuştur. Anahtar Sözcükler: Adli bilim, konuşma, konuşmacı tanıma, ezgi, vurgu, tonlama.

Summary:

82 SUMMARY Prosody Elements as One Of The Factors in Forensic Speech and Speaker Recognition In the present method used in forensic speaker recognition in the Speech Analysis Laboratory of Gendarmerie Criminal Department, a comparison text from the speech of the unknown person is prepared and by recording the utterances of target persons who are made to read this comparison text, comparison recordings are produced and compared with the original recordings. In the performance of this method, the prosody units like stress, intonation, etc. are lost considerably during reading from a text. In this thesis, it is purposed that the prosody units are restored as much as possible by using an alternative method of repetition of the sentences in a comparison text by target persons after forensic officials' speaking them out loud, thus establishing a more stable ground for forensic speaker recognition. For this purpose, depending on the same text, utterances of 16 different speakers are recorded in 3 different styles, namely natural speech, repetition after someone, and reading from text. The spectrograms, and LPC parameters obtained from these recordings for each speaker are compared in the sense of intra-speaker variability, and findings that are evaluated to have a positive contribution to the analysis are reached. Under the effect of these findings, it is pointed out that a new method that would be put up by integrating the alternative repetition method, after improving it further, into the present method will have a positive contribution to the forensic speech and speaker recognition. Key Words: Forensic science, speech, speaker recognition, ryhthm, stress, intonation.