Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Fen Bilimleri Anabilim Dalı

2011

Adli amaçlı ses analizinde otomatik konuşmacı tanıma yazılımı kullanılarak kardeşler arası ses benzerliklerinin ve farklılıklarının belirlenmesi

Determining the voice similarities and differences between siblings (sisters and brothers) using automatic speaker recognition software in forensic voice analysis

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 308055

Tezi Bul
Özet:

Ses tanıma ve tanımlama işlemi, bütün işitsel ve görsel duyuların kullanıldığı çok yönlü bir işlemdir. Bu işlemi, bilinmeyen bir sesin bir veya daha fazla bilinen sesle tanınması veya elenmesi amacıyla işitsel veya görsel olarak karşılaştırılması şeklinde tanımlayabiliriz.Konuşmacı tanıma işlemi dünyada üç farklı yöntemle gerçekleştirilir. Bunlar ses izi yöntemi, otomatik konuşmacı tanıma yöntemi ve sesbilimsel-akustik yöntemdir.Otomatik konuşmacı tanıma yazılımları ile yapılan analizlerde karmaşık akustik sinyaller matematiksel bir modele dönüştürülür. Çok soyuttur ve bireysel sesbilimsel verilerle doğrudan alakalı değildir. Bilgisayar referans modellerle yeni ses örneğinin karşılaştırmasını yapar ve sonuca kendi matematiksel sistemi içerisinde ulaşır.İşitsel değerlendirme işlemlerinde, seslerin söyleyiş özellikleri içinde yer alan konuşma stili, ağız, kavşak, durak, kekeleme, konuşma hataları, konuşma sırasında duraksamalar, söz dizimi, kelime kullanımı, sesbilim, akustik, vurgu, tonlama, ritim vs gibi dilsel özellikler incelenir.Adli bilimlerde kullanılan ses tanıma yöntemlerinde mevcut olan eksiklikler nedeniyle bu yöntemlerin güvenilirliği hususunda fikir ayrılıkları söz konusudur. Çünkü metotlar, tek olarak ya da birlikte kullanıldığında dahi hata ihtimali her zaman mevcuttur. Konuşmacı tanıma ve tanımlama işlemleri tek başına bir anlam ifade etmezler. Önemli olan tüm bu teknikleri kullanarak sonuca gitmektir.Zaman zaman işitsel değerlendirme ile sesler, birbirine benzetilebilir. Özellikle kardeş seslerinin benzerliği dikkat çekicidir. Bunun nedeni ise kardeşlerdeki sesin oluşumuna etki eden genetik, anatomik ve kültürel ortaklıkların olabilmesidir. Bu tez çalışmasında ses izi yöntemi ve sesbilimsel-akustik yöntem kullanılmaksızın adli otomatik konuşmacı tanıma programı kullanılarak kardeşler arasındaki ses benzerlikleri ve farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Summary:

Voice recognition and identification process, a multi-faceted process that is used all the audio and visual senses. We can define this process the form of auditory or visual comparison an unknown voice with one or more known voices in order to recognition and elimination.Speaker recognition process is carried out three different ways in the world. These are voiceprint method, phonological-acoustic method and automatic speaker recognition method.Complex acoustic signals are converted to a mathematical model in which analysis with automatic speaker recognition software. This process is too abstract and not directly relevant to individual phonological dataIn auditory process, such as linguistic features. A computer compares the new sounds model with reference models and reaches to conclusion in their own mathematical system.; articulatory features, vernacular speech,There are disagreements in methods used in audio analysis such as all other methods used in forensic science branches. In the usage of single method, the possibility of error is always present. stuttering, speech errors, hesitation during a speech, syntax, word usage, phonetics, acoustics, stress, intonation, rhythm, etc. are examined.Speaker recognition and identification methods do not make sense when using as one. The important thing is to conclude the results using all these techniques.Some voices can be similar to each other. Especially the sounds of a family members attract attention. In this thesis, the sound similarities and differences from siblings are determined by using forensic automatic speaker recognation software.